Splošno

Projekt ribiške infrastrukture zaznamovan z dobrim sodelovanjem vseh akterjev

Izola, 2. oktober 2020 – Na 11. redni seji Občinskega sveta občine Izola so se svetnice in svetniki seznanili s projektom ribiške infrastrukture in obravnavali Strategijo razvoja turizma v občini Izola za obdobje 2021–2025. Sprejeli so tudi rebalans proračuna Občine, ki izhaja iz potreb po uskladitvi finančnega plana.

Uvodoma so se svetnice in svetniki seznanili s poročilom Policijske postaje Izola za leto 2019 in poročilom občinskega redarstva o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Izola, prav tako za leto 2019.

Direktor Komunale Izola Denis Bele je predstavil projekt ribiške infrastrukture, ki ga vodi Komunala Izola po pooblastilu Občine. Komunala tudi sicer upravlja z občinskim pristaniščem. Vrednost naložbe znaša 3,8 milijona EUR, večina bo sofinancirana z evropskimi sredstvi. Projekt predvideva sanacijo dotrajane obale ter obalnega zidu, poškodovanega tudi z morske strani. Poseben doprinos pomeni za ribiče, saj bo ribiška infrastruktura urejena v skladu z vsemi tehničnimi in zakonskimi zahtevami. Nosilci aktivnosti so pri pripravi projekta sodelovali z vsemi ključnimi deležniki, zlasti ribiči, in uskladili interese. Pridobitev potrebne dokumentacije ter razpisanih sredstev načrtujejo še v tem letu. Zaključek prve projektne faze je predviden še pred prihodnjo turistično sezono.

V nadaljevanju so svetniki v prvi obravnavi in po skrajšanem postopku sprejeli spremembo dopolnjenega odloka o občinskem pristanišču v Izoli. Zaradi sprememb pri projektiranju ribiške infrastrukture, projektnih pogojev in soglasij ter zahtev pristojnih inštitucij se v odloku spreminjata opis posameznih delov ter namembnost kopnega in vodnega dela občinskega pristanišča. Prav tako so jasneje določene obveznosti lastnika plovila, pravice in obveznosti upravljavca pristanišča ter obveznosti Občinske inšpekcije in redarstva.

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Strategijo razvoja turizma v občini Izola za obdobje
2021–2025
, h kateremu je Občina pristopila skupaj s Turističnim združenjem Izola. Strategija je nastajala skupaj s ključnimi deležniki na področju razvoja turizma v občini Izola, ki so se odzvali povabilu in sodelovali na treh tematskih delavnicah ter v intervjujih. Njen namen je izkoristiti konkurenčne prednosti Izole kot turistične destinacije in s tem omogočiti uspešnejšo promocijo ter trženje, obenem pa nadgraditi zeleno shemo slovenskega turizma, h kateri je Občina pristopila v letošnjem letu. Z včerajšnjo sejo Občinskega sveta je bila strategija podana v 25-dnevno obravnavo. Občina Izola bo skupaj z deležniki enkrat letno opravila pregled doseganja strateških ciljev, o tem poročala Občinskemu svetu in po potrebi predlagala dopolnitve strategije.

Občinski svet je obravnaval letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za preteklo leto, program dela in razvoja ter finančni načrt za letošnje leto. Zavod je v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 predvidel najem dolgoročnega posojila v višini 150.000 EUR za nakup vozil in opreme in obenem podaljšanje revolving kredita v višini 200.000 EUR za premostitev likvidnostnih težav. Občinski svet je podal soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola.

V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola, ki v enem členu usklajuje odlok z zakonodajo.

 

Sprejet je bil drugi rebalans proračuna Občine Izola za leto 2020, ki izhaja iz potreb po uskladitvi finančnega plana. Občina želi omogočiti uporabnikom športne dvorane na Kraški ulici in večnamenske telovadnice v Livadah ustrezne pogoje za izvajanje športnih aktivnosti, zato je že v letošnjem letu predvidena ureditev hlajenja dvorane na Kraški ulici, v prvi polovici prihodnjega leta pa še telovadnice v Livadah. Občina prispeva tudi sorazmerni del finančnih sredstev za umestitev dvigala v palačo Manzioli v višini 34.100 EUR. Zaradi povečane potrebe po čiščenju in razkuževanju javnih stranišč kot posledice ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni se za 41.000 EUR zvišajo skupni stroški za navedeno storitev. Avgusta je med neurjem prišlo do poškodovanja podmorskega izpusta. Ocenjeni strošek interventnih del znaša 65.000 EUR. Občina bo kot večinska lastnica stanovanj v bloku na Južni cesti 20 sofinancirala sanacijo dotrajane fasade v vrednosti 106.600 EUR.

Občinski svetniki so v 2. obravnavi sprejeli Pravilnik o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem. Sprejeli so tudi predlog Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Izola v prvi obravnavi in ga posredovali v 30-dnevno obravnavo članom Občinskega sveta.

V nadaljevanju so svetniki potrdili več pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola. Potrjena je bila prodaja nekaj manjših zemljišč v mestu in zaledju. Skladno s sprejetim programom opremljanja za območje OPPN Šared so bile v prejšnjih letih pričete aktivnosti opremljanja naselja. Za fekalni kolektor, ki povezuje kanalizacijsko omrežje naselja Šared z mestnim kanalizacijskim sistemom, je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Strokovne službe vodijo postopke pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje komunalne infrastrukture, kar je predvideno tudi v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2020. Do izteka koledarskega leta namerava Občina zaprositi za gradbeno dovoljenje za gradnjo 1. etape prve faze komunalne opreme. Občina je že solastnica posameznih nepremičnin do ½ od celote. Z nakupom solastniških deležev na nepremičninah bo postala lastnica do celote in bo po izgradnji komunalne infrastrukture zemljišča, ki jih ne bo potrebovala, tudi prodala kot zaokrožitev gradbenih parcel – skladno s prostorskim aktom.

Zunanji pravni pooblaščenci Občine so seznanili Občinski svet s tekočimi sodnimi postopki. Občinski svet je nazadnje potrdil še predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Izola, Lucia Gobba, in imenovanju nadomestnega člana, Marina Domia.

 

PR:

Občina Izola

2. 10. 2020

Avtor

Administrator