Finance

Nov sklad SID banke iz evropskih kohezijskih sredstev za omilitev posledic epidemije COVID-19

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter uprava SID banke, mag. Sibil Svilan in član Goran Katušin so podpisali sporazum o financiranju, s katerim se je poleg obstoječega Sklada skladov SID banke v višini 253 mio EUR, iz 65 mio EUR evropskih kohezijskih sredstev oblikoval novi Sklad skladov COVID-19 v višini približno 100 mio EUR, ki ga bo prav tako upravljala SID banka. V okviru upravljanja tega sklada se bodo preko mikroposojil in posojil za raziskave, razvoj in inovacije financirala slovenska podjetja, z namenom omilitve posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Skladno z izborom posrednikov s pravili javnih naročil, bosta mikroposojila do končnih upravičencev predvidoma že v kratkem začela posredovati Primorska hranilnica Vipava ter Slovenski podjetniški sklad, posojila za RRI pa SID banka.

 

Evropska komisija je marca 2020 zaradi kriznih razmer COVID-19 sprejela Naložbeno pobudo za spodbuditev naložb z uporabo denarnih rezerv v evropskih strukturnih in investicijskih  skladih.  Iz tega naslova se je 65 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenilo za oblikovanje novega Sklada skladov COVID-19 v predvideni višini 95,1 mio EUR, ki ga bo upravljala SID banka. Sklad skladov COVID-19 bo zasledoval cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 ter zlasti cilje Naložbene pobude za hitro in učinkovito odzivanje na COVID-19 ter odpravljanje posledic ekonomske krize v gospodarstvu zaradi COVID-19.

 

Financiranje se bo izvajalo v obliki mikroposojil ter posojil za raziskave, razvoj in inovacije.

 

Z mikroposojili, ki se bodo predvidoma že v kratkem najprej začela posredovati preko Primorske hranilnice Vipava ter Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju pa še preko dodatnega ponudnika), bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam ter socialnim podjetjem na razpolago predvidoma 87,6 milijonov EUR sredstev. Financirajo se upravičeni stroški naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ter v obratna sredstva, pri čemer se za ohranitev delovanja in izboljšanja likvidnosti podjetij za odzivanje na krizne razmere COVID-19 financirajo tudi tisti navedeni upravičeni stroški, ki so nastali že od 1.2.2020 dalje.

 

S posojili za raziskave, razvoj in inovacije (RRI), ki se bodo posredovala neposredno preko SID banke, bo podjetjem vseh velikosti in samostojnim podjetnikom na razpolago predvidoma 7,5 milijonov EUR sredstev za financiranje upravičenih stroškov naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva povezana z RRI. S posojili za RRI se bodo lahko financirala tudi obratna sredstva brez pogoja povezanosti z naložbami, tistim MSP, ki so utrpela škodo zaradi epidemije COVID-19. Upravičeni stroški povezani s COVID-19 se krijejo, v kolikor so nastali od 1.2.2020 dalje. Poleg tega pa tudi financiranje povezano s proizvodnjo proizvodov ali izvajanjem storitev za krepitev zmogljivosti za odzivanje zdravstvenih storitev na krizne razmere COVID-19. Upravičen strošek predstavljajo tudi obratna sredstva povezana s takšnimi naložbami.

 

SID banka že uspešno upravlja obstoječi Sklad skladov v višini 253 milijonov EUR, in je skladno z izpolnjenimi kriteriji že črpala in gospodarstvu posredovala kohezijska sredstva v višini 126,5 milijonov evrov, s sodelujočimi finančnimi posredniki (Slovenski podjetniški Sklad, Sberbank, Gorenjska banka, NLB, Primorska hranilnica Vipava in Delavska hranilnica) in v okviru neposrednega izvajanja (SID banka) pa podpisala finančne sporazume oz. pogodbe o udeležbi v skupni višini 225,8 mio EUR. Od konca decembra 2018 do konca avgusta 2020 so tako SID banka in sodelujoči finančnih posredniki, s finančnimi instrumenti, katerim so bila poleg kohezijskih sredstev dodana še sredstva finančnih posrednikov, s končnimi prejemniki sklenili že 2.498 poslov.

 

Pridobljena znanja in izkušnje iz upravljanja obstoječega Sklada skladov bo SID banka uporabila tudi pri upravljanju novega Sklada skladov COVID-19 in tudi tako stala ob strani podjetjem, ki so utrpela škodo tudi zaradi epidemije COVID-19.

 

Predsednik uprave, mag. Sibil Svilan je ob tem povedal: » SID banka se, na podlagi sklenjene pogodbe z MGRT, z oblikovanjem novega Sklada skladov COVID -19, ki bo namenjen financiranju obratnih sredstev, investicij, raziskovalnim, razvojnim in inovacijskim vlaganjem ter COVID financiranjem, poleg dosedanjih produktov financiranja in zavarovanja, še dodatno odziva na krizo. V skladu so se povratna sredstva v višini 65 mio EUR zagotovila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, na podlagi sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike (2014-2020) s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dodatna sredstva v predvideni višini 30 mio EUR se bodo zagotovila s strani finančnih posrednikov. Skupaj bo torej podjetjem na voljo za izboljšanje likvidnosti, ohranitev delovnih mest in ponovno krepitev konkurenčnosti podjetij preko Sklada skladov COVID-19 predvidoma še 95 mio EUR. Tako bo SID banka na podlagi izkušenj omogočila financiranje podjetjem, ki so utrpela posledice COVID krize ter na ta način tem podjetjem omogočila nadaljnjo rast in razvoj, tudi preko uspešnega in še učinkovitejšega črpanja sredstev evropske kohezijske politike

 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek je dejal: »Razmere, ki so posledica pandemije, niso začasne, zato moramo razmišljati o dveh segmentih ukrepov za pomoč gospodarstvu. Eno so ukrepi za blažitev posledic pandemije, ki so zajeti v vseh 4 #PKP zakonih in katerih temeljna cilja sta ohranitev delovnih mest ter likvidnosti podjetij. Drugi sklop ukrepov pa se nanaša na obnovo gospodarstva in njegovo rast v obdobju po pandemiji. Tukaj moramo slediti strategiji, ki smo jo v Sloveniji sprejeli že pred pandemijo in govori o dvigu vlaganj v vzvode razvoja in posredno gospodarske rasti. Vsaka kriza nekaj odnese in nekaj novega prinese. Ta mora prinesti višje zavedanje o pomenu vlaganj v raziskave, v razvoj in v nova, visoko zahtevna delovna mesta. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo že v preteklosti temu podredili naše aktivnosti in ukrepe, zdaj pa bomo našo podporo podjetjem v tem segmentu še okrepili. Sklad skladov COVID-19 je namenjen prav temu cilji, zato pozivam in vabim podjetja, da izkoristijo to priložnost in prijavijo programe, ki bodo okrepili njihov razvoj na srednji in dolgi rok.

Sklad je namenjen vsem podjetjem, od malih do velikih, kar sledi našemu strateškemu cilju, to je razvoj vseh segmentov slovenskega gospodarstva. Dejstvo je, da velika podjetja lažje zmorejo investicijska vlaganja sama, medtem, ko je to za srednja in mala podjetja pogosto neobvladljiv izziv. Taki finančni instrumenti, kakršen je novi Sklad skladov COVID-19, krepijo njihove možnosti, zato naj jih izkoristijo.«

 

###

Skladi skladov SID banke:

Sklad skladov COVID-19 je nov sklad v okviru Skladov SID banke, ki je namenjen financiranju investicij, raziskav, razvoja in inovacij ter obratnih sredstev za izboljšanje likvidnosti in okrevanje gospodarstva, ki je utrpelo škodo zaradi epidemije COVID-19. V okviru Sklada skladov COVID-19 je skladno s sporazumom sklenjenim med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banko, namenjenih dodatnih 65 milijonov evrov evropske kohezijske politike, na podlagi česar bo preko finančnih inštrumentov mikroposojil in posojil za raziskave, razvoj in inovacije, končnim prejemnikom namenjenih predvidoma 95,1 mio EUR,  pri čemer bo s ciljem čim hitrejšega posredovanja sredstev v gospodarstvo, moral biti znaten del sredstev porabljen v letu 2020 in 2021. Financiranje končnih prejemnikov preko mikroposojil bo potekalo preko izbranih finančnih posrednikov, posojila za RRI pa bo izvajala SID banka sama.

Obstoječi Sklad skladov je namenjen financiranju projektov energetske učinkovitosti, urbanega razvoja mestnih občin, trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja podjetij z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov SID banke, namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada skladov je bil storjen pomemben korak v smeri večje vloge povratnih sredstev z uporabo finančnih instrumentov. Preko finančnih instrumentov iz naslova obstoječega Sklada skladov SID banke, v okviru katerega je predvidenih 253 milijonov evrov, skupaj s finančnim vzvodom in upoštevaje ponovno uporabo vrnjenih sredstev evropske kohezijske politike, bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom do konca leta 2023  na voljo več kot 370 milijonov evrov.

 

PR:

SID banka

5. 10. 2020

Avtor

Administrator