Splošno

S 14. seje občinskega sveta

Radovljica, 21. oktober 2020 – Radovljiški občinski svet je danes zasedal v Linhartovi dvorani. Seja je bila iz občinske sejne dvorane prestavljena zaradi epidemije covid-19.

Svetniki so sprejeli Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica, ki je nova pravna podlaga za izdajo odločb o plačilu komunalnega prispevka. Odlok nadomešča sedanja občinska odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o merilih za odmero komunalnega prispevka. Besedilo novega odloka je pripravljeno v skladu z določbami zakona o urejanju prostora in vladne uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.

Po predstavitvi osnutkov proračunov za leti 2021 in 2022 je občinski svet na današnji seji o obeh dokumentih opravil splošno razpravo. Osnutka so svetniki sprejeli, od jutri, 22. oktobra, do 6. novembra 2020 pa bosta v javni razpravi. Objavljena bosta na občinskih spletnih straneh.

Pri pripravi proračunov je občinska uprava sledila predvsem zagotavljanju sredstev za zakonske obveznosti, nadaljevanje oziroma dokončanje začetih investicij, investicije, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi, investicije, vezane na obnovo železniške proge Kranj – Jesenice, in za vzdrževanje občinskega premoženja.

V proračunu za leto 2021 je načrtovanih 21,8 milijona evrov prihodkov in 24,1 milijona evrov odhodkov, za leto 2022 pa približno 19,9 milijona evrov prihodkov in 21,7 milijona evrov odhodkov. V letu 2021 je predvidena namenska zadolžitev za 2,3 milijona, v letu 2022 pa za 1,8 milijona evrov za v proračunu planirane investicije. Predvideni investicijski odhodki v letu 2021 predstavljajo približno 46 odstotkov vseh, v letu 2022 pa 39 odstotkov.

Med večjimi investicijami, ki so vključene v oba proračuna, so:

–          izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo ob zaprtju železniške proge Kranj – Jesenice,

–          sofinancirane investicije, to so izgradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem, gradnja kolesarskih povezav v občini in rekonstrukcija kopališča Radovljica,

–          začetek izgradnje komunalne infrastrukture na območju regijskega reševalnega centra,

–          nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture v Kamni Gorici,

–          obnova ceste za Verigo in cestnega odseka Špar – Filipič in

–          obnova strehe na Kovaškem muzeju v Kropi.

Občinska proračuna sta deloma pripravljena kot participativna – pri odločanju o porabi proračunskih sredstev za projekte v višini 150 tisoč evrov v vsakem letu sodelujejo tudi občani. Glasovanje o prejetih in že potrjenih projektnih predlogih je predvideno od 9. do 13. novembra 2020. V proračun bodo v okviru razpoložljivih sredstev uvrščeni tisti projekti, ki bodo prejeli največ glasov.

Sprejet je bil tudi osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (OPPN). Območje OPPN na severovzhodnem delu Radovljice je nepozidano, omejeno je z obstoječo stanovanjsko pozidavo, prometnicami in kmetijskimi površinami. Površina znaša približno 2,5 ha.

Za regijski reševalni center je bil v letu 2016 zaključen urbanistično arhitekturni natečaj, na katerem je bila pridobljena idejna urbanistična arhitekturna zasnova centra z navezavami na širši prostor. Avtor prvonagrajene rešitve Studio Abiro d.o.o. je bil izbran tudi za prostorskega načrtovalca. Ureditev območja sledi izbrani rešitvi. Predvidenih je pet stavb, ki so vezane na načrtovane dejavnosti in uporabnike:

–          stavba za potrebe programov Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica in gasilske zveze;

–          stavba za potrebe programov civilne zaščite, Rdečega križa, gorske reševale službe in službe nujne medicinske pomoči;

–          stavba za potrebe policijske uprave;

–          stavbi za potrebe dejavnosti javne uprave, izobraževanja ter zdravstva.

Z OPPN bo predvidena izgradnja objektov z vsemi potrebnimi pripadajočimi površinami ter komunalno opremo.

Osnutek OPPN je bil v javni razgrnitvi od 5. februarja do 6. marca letos. Na podlagi pripomb med javno razgrnitvijo je bilo sprejeto stališče, da se pripravi ponovna javna razgrnitev spremenjenega usklajenega dopolnjenega osnutka. Ta traja še do 5. novembra 2020.

Občina Radovljica že dalj časa vodi postopke za prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben, za kar je pridobila tudi soglasje občinskega sveta, vendar so bile doslej vse javne dražbe neuspešne. Zato je začela nov postopek prodaje in pridobila novo cenitveno poročilo, ki zemljišča deli na več vrednostnih sklopov. Za prodajo zemljišč bo izvedla javno zbiranje ponudb. Prednostno bo prodajala vsa zemljišča skupaj kot celoto, podredno pa v dveh ločenih delih. Izhodiščna vrednost za nakup vseh zemljišč v skupni izmeri 57.479 kvadratnih metrov znaša 919.824,50 evra. Občinski svet je danes soglašal z osnutkom besedila dveh prodajnih pogodb, saj mora občina za pravne posle, pri katerih vrednost presega 500.000 evrov, pred javno objavo izvedbe postopka pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta k osnutku besedila pravnega posla.

Občinski svet se je seznanil še s poročili nadzornega odbora o opravljenih nadzorih zaključnega računa občine in razpolaganja s premoženjem občine za leto 2019, v Vrtcu Radovljica, na Komunali Radovljica in v OŠ Staneta Žagarja Lipnica.

Na predlog občinskega svetnika Aljoše Škufca je bila na seji obravnavana dodatna točka dnevnega reda – problematika na Gradnikovi cesti ob postavitvi zapore in njena medijska odmevnost. Občinski svet se je seznanil s situacijo na Gradnikovi cesti in njeno medijsko odmevnostjo in ob tem sprejel več sklepov, ki jih je predlagal svetnik:

–          občinski svet nalaga županu, da nemudoma pristopi k pridobitvi mnenja pristojnega ministrstva in zakonodajno pravne službe državnega zbora glede obveznosti izdelave elaborata prometne ureditve, vezano na 2. odstavek 100. člena zakona o cestah. V zaprosilu mora biti izrecno poudarjeno, da spremenjeni prometni režim vpliva na več kot tisoč ljudi ter da se z odločbo o postavitvi prometne signalizacije spreminja prometni režim tako, da dvosmerna mestna zbirna cesta, označena z LZ, izgublja svoj pomen in je postala navadna slepa cesta (javna pot);

–          občinski svet nalaga Statutarno-pravni komisiji, da poda obvezno razlago odloka o občinskih cestah in odloka o prekategorizaciji občinskih cest, predvsem s stališča, ali bi moral o tovrstnih trajnih spremembah prometnega režima (sem ne štejemo zapore cest zaradi popravil ali prireditev) in vpliva na več kot 100 ljudi oz. na več kot 35 odstotkov prebivalcev naselja ali posamičnega dela naselja predhodno že zdaj odločati občinski svet, brez predlogov sprememb v naslednjem sklepu (tolmačenje 11. člen odloka o občinskih cestah itd.);

–          občinski svet nalaga županu, da nemudoma pristopi k takojšnji spremembi odloka o občinskih cestah;

–          občinski svet nalaga županu, da nemudoma odstrani postavljene količke na Gradnikovi cesti in povrneta prometni režim na tem delu ceste v prvotno stanje, kar mora ostati v veljavi najmanj do ponovnega (strokovnega) vrednotenja kakršnekoli zapore na Gradnikovi cesti. Slednje se lahko izvede šele po pridobitvi dodatnih informacij oz. implementaciji predhodno sprejetih sklepov;

–          župan z občinsko upravo poroča o dokončni oz. delni izvedbi (in vzrokih za nedokončanje) nalog vsem občinskim svetnikom preko elektronske pošte (zaradi epidemiološke situacije covid-19) najkasneje do 22.11.2020.

Volitve in imenovanja

Občinski svet je imenoval Občinsko volilno komisijo v sestavi:

–          Karmen Vnučec, predsednica,

–          Jakob Demšar, namestnik predsednice,

–          Irena Frelih, članica,

–          Janez Zupan, namestnik članice,

–          Matilda Reš, članica,

–          Ervin Bec, namestnik članice,

–          Zvonka Fajfar, članica,

–          Petra Frelih, namestnica članice.

K imenovanju mag. Ivana Damjana Mašiča ali Aleša Smajiča za ravnatelja Srednje gostinske in turistične šole Radovljica pa so svetniki podali pozitivno mnenje, s prednostjo mag. Ivanu Damjanu Mašiču.

PR

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

22. 10. 2020

Avtor

Administrator