Finance

SID banka s Skladom skladov COVID-19 uspešno blaži posledice epidemije na gospodarstvo

Z mikroposojili preko Primorske hranilnice Vipave in Slovenskega podjetniškega sklada v višini 95,1 mio EUR, ter s posojili za raziskave, razvoj in inovacije neposredno preko SID banke, se financirajo slovenska podjetja z namenom omilitve posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 iz Sklada skladov COVID-19.

 

Z mikroposojili je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam ter socialnim podjetjem na razpolago 87,6 milijonov EUR sredstev. Višina kreditov je od 5.000 € do 25.000 €, z ročnostjo od 2 do 5 let, možnostjo moratorija na ½ ročnosti kredita ter financiranjem 100 % upravičenih stroškov, pri čemer se lahko financirajo tudi tisti upravičeni stroški, ki so nastali že od 1.2.2020 dalje ter z ugodno obrestno mero (Tehtana obrestna  mera je sestavljena iz 62,5% pribitka, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% tržnega pribitka, ki ga določi finančni posrednik.).

 

S posojili za raziskave, razvoj in inovacije (RRI), ki se izvajajo neposredno preko SID banke, je podjetjem vseh velikosti in samostojnim podjetnikom na razpolago predvidoma 7,5 milijonov EUR sredstev za financiranje upravičenih stroškov naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva povezana z RRI. Višina kredita je od 10.000 EUR do 10 mio EUR, z ročnostjo od 3 do 9 let, možnostjo moratorija na 1/3 ročnosti kredita ter financiranje 100 % upravičenih stroškov, pri čemer se lahko financirajo tudi tisti upravičeni stroški, ki so nastali že od 1.2.2020 dalje ter z ugodno obrestno mero (Tehtana obrestna  mera je sestavljena iz 62,5% pribitka, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% tržnega pribitka, ki ga določi finančni posrednik.).

 

SID banka že uspešno upravlja obstoječi Sklad skladov v višini 253 milijonov EUR in je skladno z izpolnjenimi kriteriji že črpala dve tranši. Skupaj s sodelujočimi finančnimi posredniki (Slovenski podjetniški Sklad, Sberbank, Gorenjska banka, NLB, Primorska hranilnica Vipava in Delavska hranilnica) ter v okviru neposrednega izvajanja (SID banka) so od konca decembra 2018 do konca septembra 2020 sklenili že 2.521 poslov v skupni višini skoraj 117 milijonov EUR.

 

Obstoječi Sklad skladov ter nov Sklad skladov COVID-19 sta dobra instrumentarija s široko ponudbo namenov financiranja različnih vrst podjetij v aktualnih razmerah in potrebah gospodarstva, kar se kaže tudi v povečanih povpraševanjih, še posebej na področju mikroposojil preko finančnih posrednikov, s čimer SID banka ponovno dokazuje, da stoji ob strani podjetjem, predvsem tistim, ki so utrpela škodo tudi zaradi epidemije COVID-19.

 

Sklad skladov COVID-19 zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 ter zlasti cilje Naložbene pobude za hitro in učinkovito odzivanje na COVID-19 in odpravljanje posledic ekonomske krize v gospodarstvu zaradi COVID-19.

 

Prav tako SID banka nadaljuje tudi z ostalimi interventno-razvojnimi programi neposrednega in posrednega financiranja preko poslovnih bank, ki bodo namenjeni zaostrenim razmeram na trgu.

 

###

Skladi skladov SID banke

Sklad skladov COVID-19 je nov sklad v okviru Skladov SID banke, ki je namenjen financiranju investicij, raziskav, razvoja in inovacij ter obratnih sredstev za izboljšanje likvidnosti in okrevanje gospodarstva, ki so utrpela škodo zaradi epidemije COVID-19. V okviru Sklada skladov COVID-19 je skladno s sporazumom sklenjenim med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banko, namenjenih dodatnih 65 milijonov evrov evropske kohezijske politike, na podlagi česar je preko finančnih instrumentov mikroposojil in posojil za raziskave, razvoj in inovacije, končnim prejemnikom namenjenih predvidoma 95,1 mio EUR,  pri čemer bo s ciljem čim hitrejšega posredovanja sredstev v gospodarstvo, moral biti znaten del sredstev porabljen v letu 2020 in 2021. Financiranje končnih prejemnikov preko mikroposojil poteka preko izbranih finančnih posrednikov (SPS in PHV), posojila za RRI pa izvaja SID banka sama.

Obstoječi Sklad skladov je namenjen financiranju projektov energetske učinkovitosti, urbanega razvoja mestnih občin, trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja podjetij z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov SID banke, namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada skladov je bil storjen pomemben korak v smeri večje vloge povratnih sredstev z uporabo finančnih instrumentov. Preko finančnih instrumentov iz naslova obstoječega Sklada skladov SID banke, v okviru katerega je predvidenih 253 milijonov evrov, skupaj s finančnim vzvodom in upoštevaje ponovno uporabo vrnjenih sredstev evropske kohezijske politike, bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom do konca leta 2023  na voljo več kot 370 milijonov evrov preko finančnih posrednikov (Gorenjska banka, Sberbank, NLB, SPS, Delavska hranilnica in Primorska hranilnica Vipava) ter neposrednega izvajanja (SID banka).

 

PR:

SID BANKA

22. 10. 2020

Avtor

Administrator