Gospodarstvo

Pričetek gradnje protipoplavnih ukrepov na jugovzhodu Ljubljane 

(Ljubljana, 9.12.2020) Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in  generalni direktor gradbenega podjetja HIDROTEHNIK d.o.o. Vincenc Jamnik sta danes  podpisala pogodbo o izvedbi projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«,  ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve Gradaščice in Malega grabna na območju Mestne  občine Ljubljana. Vrednost pogodbe z DDV znaša 21.215.628,88 evrov. 

Namen celovitega projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je zmanjšanje poplavne  ogroženosti na območjih jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova-Polhov Gradec.  Celotni projekt je deljen na več etap: Etapo 1A, Etapo 1B ter Etapo 2. Cilj Etape 1A, katere izgradnjo  zajema danes podpisana pogodba, je izvedba protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine  Ljubljana. Gradnja bo obsegala ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega grabna do izliva v  Ljubljanico, izgradnjo razbremenilnika 6a, vse spremljajoče in krajinsko-arhitekturne ureditve ter 

okoljevarstvene ukrepe. 21.215.628,88 evrov vreden projekt sofinancirata Republika Slovenija in  Evropska unija iz kohezijskega sklada – 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega  proračuna Republike Slovenije. 

Po zavrženem revizijskem postopku s strani Državne revizijske komisije, je na zaključenem javnem  naročilu bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s  partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. Izvajalec bo uveden v delo v decembru 2020,  gradnja Etape 1A bo potekala po odsekih do avgusta 2023. Prvi odsek, ki se bo začel izvajati spomladi  2021 je odsek Malega grabna, od prečkanja z Opekarsko cesto do izliva v Ljubljanico. 

Ob podpisu pogodbe je direktor DRSV Roman Kramer povedal: »Danes podpisana pogodba je zelo  pomembna tako za Direkcijo za vode, Ministrstvo za okolje in prostor in prebivalce Mestne občine  Ljubljana, saj bomo z izgradnjo protipoplavnih ukrepov v prihodnjih letih zagotovili celovito ureditev  porečja Gradaščice in s tem bistveno izboljšali poplavno varnost in kakovost življenja prebivalcev na  področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Dolenje vasi,  Šujice in Polhovega Gradca. Pričetek gradnje Etape 1A, ki smo ga dogovorili danes, je najpomembnejši mejnik na tej poti, saj bomo z izgradnjo ukrepov pred poplavami zaščitili kar 5,2 km2 veliko območje  Mestne občine Ljubljana, to pa pomeni 17.629 zaščitenih prebivalcev in 2.894 zaščitenih stavb. Dela  bodo zaključena do konca leta 2023, s tem bo Republika Slovenija počrpala vsa kohezijska sredstva  namenjena temu projektu.« 

Generalni direktor Hidrotehnik d.o.o. Vincenc Jamnik je ob tem dodal: »Zelo smo veseli, da se je  izbor in postopek odvil v korist našega konzorcija. Družba Hidrotehnik se skupaj s partnerji namreč še  kako zaveda odgovornosti, ki jo prevzema s podpisom današnje pogodbe za Projektiranje in gradnjo  projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice Etapa 1A. Posledično smo s partnerji že pričeli 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Stran

vlagati vse napore, da s svojim znanjem in desetletnimi izkušnjami bistveno pripomoremo k protipoplavni  ureditvi Mestne občine Ljubljana. Z več kot 75 letno tradicijo na področju urejanja voda in priznano  strokovnostjo in kvaliteto bomo skupaj s partnerji v skupnem nastopu zagotovili, da bo projekt izpeljan  strokovno, kvalitetno in pravočasno, ter v zadovoljstvo tako naročnika kot lokalnega prebivalstva.« 

Izvajalec bo po podpisu pogodbe začel z izdelavo projekta za izvedbo, ki obsegala ureditev Gradaščice  in v nadaljevanju Malega grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami, izgradnjo razbremenilnika  6a s pripadajočimi ureditvami. 

Na območju Kozarij, severno od Ceste Dolomitskega odreda (Žuleva vas), se zgradi nizek visokovodni  zid in nasip. Višinsko je zgornji rob ureditve določen s funkcionalnostjo in potekom regionalne ceste  Ljubljana – Dobrova. Vzporedno z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo zagotovljen odtok notranjih in  meteornih vod. Za zaustavitev poplavnega toka proti Kosovem polju se zgradi prečni nasip na območju  Poti čez gmajno. Nasip poteka prečno na poplavni tok in ga preusmerja proti prepustu pod Cesto  Dolomitskega odreda in nazaj v strugo Horjulke.  

Na območju Malega grabna in Gradaščice se v dolžini približno 8 km izvede obsežne ureditve, ki  vključujejo izvedbo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev v  in ob strugi Malega grabna in širitev struge Malega grabna. Na območju obrežnih zidov se bodo v skalno  teraso ob dno vgradila ribja skrivališča. Predvsem na konkavnih straneh bodo vložene skale, ki ustvarijo  tolmune. V dolžini 1.600 metrov se po trasi obcestnega jarka ob južni ljubljanski obvoznici zgradi  razbremenilnik 6a, ki se bo na območju bencinskega servisa Barje odmaknil od obvoznice in se izlil v  Curnovec.  

Del projekta so tudi spremljajoče prilagoditve in zaščita obstoječe prometne, komunalne, energetske in  telekomunikacijske infrastrukture. Opredeljene so rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne  dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred  naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta. 

O projektu Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice 

Namen projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav Ljubljana  – jug in Dobrova – Brezje pri Dobrovi, z izgradnjo celovitih protipoplavnih ukrepov na porečju  Gradaščice.  

Zaradi obširnosti projekta in različnih stopenj pripravljenosti posameznih etap je za doseganje  uspešnosti predvidena delitev projekta na dve fazi oz. tri etape: 

  • Etapa 1A – ureditve na območju Mestne občine Ljubljana:

ureditev Malega grabna, ureditev Horjulke in Gradaščice v MOL ter ureditve na širšem  območju Kozarij, deponija viškov materiala Gameljne, z vsemi spremljajočimi ureditvami. 

  • Etapa 1B – ureditve na območju občine Dobrova – Polhov Gradec:

ureditev Gradaščice v Dolenji vasi, Božne in Male vode v Polhovem Gradcu ter Gradaščice v  Šujici, z vsemi spremljajočimi ureditvami. 

  • Etapa 2 – suhi zadrževalnik Razori:

izgradnja suhega zadrževalnika Razori ter ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika z  vsemi spremljajočimi ureditvami. 

Skupna ocenjena vrednost vseh etap projekta znaša 67.738.032,10 EUR z DDV. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Stran

Stanje na izvajanju posameznih etap: 

  • Etapa 1A – ureditve na območju Mestne občine Ljubljana: delna gradbena dovoljenja so v  pridobivanju, pridobiva se še 8% manjkajočih zemljišč za izvedbo te etape, pripravljajo se  projekti za izvedbo, izbrani so izvajalci za svetovanej in nadzor in pa za dokočno projektiranje  in izvedbo. 
  • Etapa 1B – ureditve na območju občine Dobrova – Polhov Gradec: dve od treh gradbenih  dovoljenj sta že pridobljeni, zadnje še v pridobivanju. Izvajalec je tik pred zaključkom gradnje  načrtovanih ureditev v Dolenji vasi. Nato se začenja izvajanje ureditev na območju Šujice. 
  • Etapa 2 – suhi zadrževalnik Razori: izvajajo se priprave. V teku je priprava izvedbe naročila  za parcelacijo po DPN in izbor izvajalca za projeketiranje in gradnjo. 

 

PR: 

Direkcija Republike Slovenije za vode 

PROJEKTNA PISARNA – Gradaščica 

Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana 

9. 12. 2020

Avtor

Administrator