Lokalno

Kolesarska povezava Velenje–Vinska Gora zagotovo bo

Velenje, 15. januar 2021 – Mestna občina Velenje je na področju urejanja mestnih in drugih kolesarskih povezav v zadnjem obdobju zelo aktivna, saj si želimo, da bi se lahko naši občani in tudi obiskovalci na čim več lokacij pripeljali s kolesom. Že vse od leta 2014 si prizadevamo za ureditev lastništva nekaterih nepremičnin, po katerih bo potekala kolesarska povezava Velenje–Vinska Gora. Žal se s Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina nismo uspeli dogovoriti glede lastništva nekaterih zemljišč, zato smo zoper zadrugo že leta 2015 vložili tožbo, v okviru katere je bilo razsojeno v prid Mestne občine Velenje. Na podlagi te sodbe je bil prejšnji teden tudi vložen predlog za vknjižbo lastninske pravice v korist Mestne občine Velenje. Zato po dobljeni tožbi z veseljem sporočamo, da bomo zagotovo uredili tudi kolesarsko povezavo Velenje–Vinska Gora. Morda se bomo lahko že leta 2023 iz Velenja v Vinsko Goro in obratno peljali po kolesarski stezi.

Kmetijska zadruga  Šaleška dolina je leta 2014 zavrnila sklenitev tripartitne pogodbe med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter Mestno občino Velenje za prenos nezazidanih stavbnih zemljišč. Višje sodišče v Celju je s sodbo konec leta 2020 zavrnilo pritožbo Kmetijske zadruge Šaleška dolina zoper sodbo prve stopnje Okrožnega sodišča v Celju zaradi ugotovitve lastninske pravice v korist naše občine. Prejšnji teden smo na podlagi te odločitve pristojnega sodišča vložili tudi zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice v korist Mestne občine Velenje. Po izvedbi sprememb glede lastništva bomo ostali solastniki s Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina zgolj na dveh zemljiščih, ki jih bomo skušali zaradi lažjega gospodarjenja čimprej odkupiti po ocenjeni vrednosti.

Državno kolesarsko omrežje predstavlja tranzitne kolesarske povezave, ki povezujejo Velenje z drugimi kraji v regiji in širše. Gre za državne kolesarske povezave, ki so hkrati del kolesarskega omrežja Savinjske regije in omogočajo dnevno mobilnost ter povezavo z okoliškimi naselji znotraj občine in s sosednjimi občinami. Glavni državni kolesarski povezavi skozi Velenje sta kolesarska povezava Huda luknja, ki povezuje Velenje z Mislinjsko dolino in naprej z Avstrijo ter Dravsko kolesarsko potjo in kolesarska povezava, ki povezuje Dobrno, Velenje (oznaka G14), Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mozirje ter se nadaljuje proti Logarski dolini (oznaka R24).

Del povezave med Šoštanjem in Velenjem (R24) smo uredili v letu 2020 v sklopu CTN projekta mestno kolesarsko omrežje – zahod, in sicer z izgradnjo kolesarskih poti med Velenjskim jezerom, mimo Gorenja, Starega Velenja, po Žarovi do Velenjke. Nadaljevala se bo kot samostojna kolesarska pot ob desni strani ceste (gledano v smeri proti Celju) do križišča v Črnovi, nato po lokalni cesti, ki pelje vzporedno z glavno cesto v smeri Pirešice. V Pirešici se bo nadaljevala po novozgrajeni površini in glavno cesto na sredini vinskogorskega klanca prečkala na že obstoječem podvozu. Nato se bo priključila na lokalno cesto in se nadaljevala proti Vinski Gori.

Od Velenjke do meje z občino Dobrna bo dolga 6,4 km, od tega bosta 2 km potekala po ločenih kolesarskih površinah.

Investitor odseka je Direkcija Republike Slovenije za ceste, Mestna občina Velenje bo sodelovala s prispevkom EU sredstev iz mehanizma Dogovor za razvoj regij ter s pridobivanjem zemljišč na trasi.

Direkcija bo vlogo za sofinanciranje oddala do konca januarja. Če bo pri pridobivanju sredstev uspešna, bo kolesarska povezava izgrajena do konca leta 2023.

Pošiljamo fotografiji dveh lokacij kolesarske povezave: vzporedno ob glavni cesti naprej od križišča v Črnovi in že obstoječega podvoza na sredini vinskogorskega klanca.

 

PR:

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

15. 1. 2021

Avtor

Administrator