Kultura

NAPOVEDNIK / APPUNTAMENTO DK Scotoma

DK, SCOTOMA

Fotografije

Galerija Loža Koper

14. 5.−27. 6. 2021

Odprtje razstave bo v petek, 14. maja 2021. Ogled bo, ob upoštevanju vseh pravil za zajezitev virusa, organiziran od 18:00 do 20:00.

Avtorja bo predstavila Marija Skočir, kustosinja Muzeja in galerij mesta Ljubljana in vodja Galerije Jakopič.

DK je eden najvidnejših predstavnikov avtorske fotografije srednje generacije v Sloveniji. Do danes je ustvaril obsežen opus z izvirnim vizualnim in konceptualnim pristopom k fotografiji, pri čemer je serija Scotoma nedvomno presežek. »Gre za fotografa, ki skozi svojo celotno kariero vzporedno razvija zanimanje in prakso na različnih področjih fotografije: od dokumentarne, celo reportažne, in serij, ki so na prepoznaven in kritičen način obravnavale določene pojave družbene stvarnosti, pa do čiste abstrakcije, ki je bila v njegovih doslej videnih prezentacijah najmanj zastopana, a se je zato ves čas razvijala, da bi dosegla trenutek, ki bo zrel za tovrstne ideje,« je zapisala kustosinja Marija Skočir v katalogu ob razstavi.

Razstava Scotoma, ki bo od 14. maja do 27. junija 2021 na ogled v koprski Galeriji Loža, je nastala v sodelovanju z Galerijo Jakopič − Muzej in galerije mesta Ljubljana ter Strip Core / Forumom Ljubljana. V ljubljanski galeriji je bila prvič na ogled spomladi leta 2019 in je močno zaznamovala slovenski prostor sodobne fotografije. DK fiziološki pojav vidnega skotoma, po katerem naslavlja serijo in razstavo, spretno uporablja predvsem v njegovem prenesenem pomenu: s fotografijami raziskuje obzorje zaznavanja in razglablja o odnosu med resničnim in izmišljenim, med verodostojnim in lažnim. Scotoma je enigmatična fotografska refleksija z močnim izrazom intimnih notranjih občutij. Fotografije ostajajo sledi avtorjevega večplastnega srečevanja s svetom, njegovega podzavestnega dojemanja, realnega razumevanja in čutenja. Subtilna vizualna pripoved, ki se osredotoča na razliko med opazovanjem in videnjem kot mentalnim procesom, gledalca izziva k spremljanju in preoblikovanju lastnega načina gledanja. DK je prepričan, da je človekova zavest participatorna ter da v procesu gledanja kreira obliko stvari oz. realnost samo.

Razstavljena dela so nastajala med letoma 2014 in 2019, čeprav je Scotoma po naravi nedokončljivo delo, ki se bo dopolnjevalo, dokler bo avtor dejaven. Trenutno je opus, ki je v celoti zasnovan na resničnih prostorih in dogodkih, sestavljen iz šestih zaokroženih a procesno povezanih serij fotografij s pomenljivimi naslovi: Jutrišnji spomini, Slutnja, Izza vek, Mrak, Skoraj upanje in Temnenje.

Umetnika zastopa Galerija Fotografija v Ljubljani. VEČ

DK, SCOTOMA
Fotografie

Galleria Loggia Capodistria

14. 5. – 27. 6. 2021

La mostra si aprirà venerdì, 14 maggio 2021, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, rispettando le norme vigenti in merito all’emergenza sanitaria.

L’artista verrà presentato da Marija Skočir, curatrice del MGML e responsabile della Galleria Jakopič.

DK è uno degli esponenti più in vista della fotografia d’autore della generazione di mezzo in Slovenia. Sino ad oggi ha creato un opus piuttosto consistente, con un approccio originale alla fotografia – visuale e concettuale – e in questo contesto la serie Scotoma è indubbiamente un’opera eccellente. “Si tratta di un fotografo che nel corso di tutta la sua carriera  ha sviluppato parallelamente l’interesse e la pratica in diversi campi: dalla fotografia documentaria, perfino da reportage, alle serie, che sono un modo riconoscibile e critico di affrontare determinati fenomeni della realtà sociale, per arrivare all’astrazione pura, che fino ad ora, in tutte le sue presentazioni, era stata quella meno rappresentata, ma che proprio per questo motivo si è andata via via sviluppando, al fine di raggiungere l’istante che sarà maturo per simili idee” ha scritto la curatrice Marija Skočir nel catalogo che accompagna la mostra.

La mostra Scotoma, che sarà visitabile dal 14 maggio al 27 giugno 2021 nella Galleria Loggia di Capodistria, è nata dalla collaborazione con la Galleria Jakopič – Museo e gallerie della città di Lubiana (MGML) e lo Strip Core / Forum Ljubljana. Allestita per la prima volta nella galleria lubianese nel 2019, ha avuto un forte impatto nell’ambiente della fotografia contemporanea slovena. DK utilizza abilmente il fenomeno fisiologico visivo dello scotoma, che dà il titolo alla serie e alla mostra, specie nella sua accezione figurata: per mezzo delle fotografie egli indaga l’orizzonte della percezione ed esplora il rapporto tra reale e immaginario, tra verosimile e falso. Scotoma è una riflessione fotografica enigmatica, che esprime con forza le emozioni più intime. Le fotografie rimangono come vere e proprie tracce dell’incontro a più livelli dell’autore con il mondo, della sua percezione subconscia, della sua reale comprensione, delle sue sensazioni e dei suoi sentimenti. Il sottile racconto visuale, che si concentra sulla differenza tra osservare e vedere quale processo mentale, sfida l’osservatore a seguire e modificare il proprio modo di guardare. DK è convinto che la coscienza dell’uomo sia partecipativa e che nel processo del guardare crei la forma degli oggetti ovvero la realtà stessa .

Le opere esposte sono nate tra gli anni 2014 e 2019, sebbene Scotoma, per la sua stessa natura, sia un’opera che non può definirsi conclusa e che si andrà completando sino a quando l’autore sarà attivo. In questo momento tale opus, che è interamente concepito su ambienti e avvenimenti reali, è composto da sei serie di fotografie, compiute ma collegate tra loro da titoli eloquenti: Ricordi di domani, Premonizione, Dietro le palpebre, Crepuscolo, Quasi speranza e Verso il buio.

L’artista è rappresentato dalla Galleria Fotografia di Lubiana. DI PIÙ

PR: OGP

6. 5. 2021

Avtor

Administrator