Gospodarstvo

GORIČANE – ob uspešnem izpodbijanju skupščinskega sklepa iz leta 2019, VZMD na jutrišnjo skupščino ponovno s predlogom za delitev 4,5 mio € od skupno 6,6 mio € dobička

Jutri bo potekala skupščina družbe GORIČANE, d.d., za katero je VZMD ponovno posredoval Nasprotni predlog za delitev dividend. Medtem ko Uprava in Nadzorni svet predlagata, da 6.606.765,44 € bilančnega dobička ostane nerazporejenega, VZMD predlaga delitev 4.474.820,00 € oz. dividendo v višini 10,00 € bruto na delnico. V Združenju opozarjajo na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala. Ob tem velja izpostaviti, da je VZMD v preteklosti že izpodbijal sporne skupščinske sklepe družbe Goričane (VIDEO) in ravno konec minulega meseca prejel tudi Sodbo, s katero je Okrožno sodišče v Ljubljani kot ničen razglasilo sklep skupščine leta 2019 in družbi naložilo povračilo stroškov VZMD.

Izplačilo dividend, kot ga predlaga VZMD, omogoča manjšinskim delničarjem – ki želijo izstopiti iz družbe pod poštenimi pogoji, vendar jim to večinski delničar, direktor Andraž Stegu, skupaj s svojima družbama PAPIGOR, d.o.o., in PAPIRUS, d.o.o., (skupaj 96,97 %) preprečuje, s povsem nedostojnimi pravnimi manevri in izigravanji (VIDEO) – da pridejo vsaj do nekakšnega donosa iz svoje naložbe v delnice Goričan. Višina predlagane dividende namreč predstavlja enak znesek, kot ga je 83 malim delničarjem ponudil večinski delničar po zahtevi za izstop iz družbe, ki so jo podali preko VZMD v okviru Delničarskega sporazuma, kamor je doslej vključenih 36 delničarjev (VIDEO).

PR: VZMD

10. 6. 2021

Avtor

Administrator