Finance, Gospodarstvo

Evropski investicijski sklad, SID banka in Hrvaška banka za obnovo in razvoj so podpisali sporazum o vzpostavitvi regionalne platforme za prenos tehnologij (Central Eastern European Technology Transfer – CEETT platform)

Evropski investicijski sklad, SID banka in Hrvaška banka za obnovo in razvoj so vzpostavili novo regionalno platformo za naložbe v sklade tveganega kapitala za financiranje inovativnih tehnoloških raziskovalnih projektov ter intelektualne lastnine univerz in raziskovalnih institutov ter njihove komercializacije v gospodarstvu

Generalni direktor Evropskega investicijskega sklada (EIF) Alain Godard, predsednik uprave SID banke Sibil Svilan in predsednica uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj (HBOR) Tamara Perko, so podpisali sporazum o vzpostavitvi regionalne platforme za prenos tehnologij (Central Eastern European Technology Transfer – CEETT platform) iz raziskovalnih institucij v gospodarstvo, v obsegu vsaj 40 milijonov evrov. Podpis sporazuma in objava razpisa za prijavo interesa potencialnih upravljavcev skladov tveganega kapitala za prenos tehnologij (VC TT sklad) pomenita pomemben prvi korak k dolgoročnem zagotavljanju sredstev v obliki kapitala in kvazi lastniškega financiranja za raziskovalne projekte, inovativne dosežke na področju razvoja tehnologij in intelektualne lastnine univerz ter raziskovalnih institutov v Sloveniji in na Hrvaškem in njihovo uporabo ter komercializacijo v gospodarstvu (t. i. tech transfer).

Za države srednje in vzhodne Evrope velja, in Slovenija ni izjema, da so po številu raziskovalnih člankov in projektov enake zahodnim državam, vendar pa močno zaostajajo na področju uporabe in komercializacije znanstvenih dosežkov v gospodarstvu, med drugim tudi zaradi nezadostnih finančnih sredstev (tudi lastniškega kapitala), znanja ter izkušenj s komercializacijo le-teh na trgu.

CEETT platforma, ki se vzpostavlja s podpisom sporazuma med EIF, SID banko in HBOR, bo prva multinacionalna platforma za prenos tehnologij v Evropi, hkrati pa tudi prvi produkt v Sloveniji, katerega naložbena politika bo skladna s prioritetami InvestEU.

Namen vzpostavitve CEETT platforme, v katero bo EIF vplačal 20 milijonov, SID banka in HBOR pa vsaka po 10 milijonov evrov, je ustanovitev in vplačilo teh sredstev v regionalni sklad tveganega kapitala za financiranje raziskovalnih projektov, razvoja tehnologij, intelektualne lastnine s potencialno komercialno vrednostjo za gospodarstvo, v njihovi najzgodnejši fazi, ko so še v domeni raziskovalnih skupin na univerzah in raziskovalnih institutih in njihov uspešen razvoj ter komercializacijo v končne produkte in storitve gospodarstva z visoko dodano in tržno vrednostjo. Na ta način SID banka sledi cilju Republike Slovenije, da se Slovenija ponovno uvrsti med močne inovatorke in poveča konkurenčnost gospodarstva.

Kljub temu, da gre za regionalni projekt, bo za naložbe v projekte in podjetja v Sloveniji zagotovljen vsaj 1,5-kratnik vložka SID banke, enako velja tudi za podporo projektov na Hrvaškem s strani HBOR. Morebitni preostanek razpoložljivih sredstev sklada tveganega kapitala za prenos tehnologij se bo namenil projektom v Sloveniji in/ali na Hrvaškem v odvisnosti od kreiranja in razpoložljivosti primernih projektov za prenos tehnologij univerz, inštitutov in drugih pretežno javnih raziskovalnih organizacij v obeh državah.

Na podlagi izvedene poizvedbe med slovenskimi raziskovalnimi institucijami se je za obdobje 2020-2024 ocenila potreba to tovrstnem financiranju v Sloveniji v obsegu 41,6 mio EUR. EIF ocenjuje, da bodo v naslednjih 5 letih univerze in raziskovalni instituti v Sloveniji in na Hrvaškem generirali več kot 350 patentnih prijav in 100 spin-off podjetij, ki bi se lahko financirali preko CEETT platforme.

SID banka že vrsto let sodeluje z EIF, je tudi njena delničarka, ravno tako pa redno izmenjuje najboljše prakse z drugimi spodbujevalnimi in razvojnimi institucijami v EU. SID banka ima vzpostavljeno zelo dobro sodelovanje s Hrvaško banko za obnovo in razvoj, s katero sta skupaj, v sodelovanju z EIF, pristopili k iniciativi za ustanovitev CEETT platforme.

Ustanovitev CEETT platforme je že tretji skupni projekt SID banke in EIF, poleg 100 mio EUR obsežnega Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), s katerim se uspešno zagotavlja lastniško in kvazi lastniško financiranje slovenskih podjetij v fazi rasti, v okviru Evropske večletne finančne perspektive 2021-2027, pa so neposredno pri SID banki že na voljo tudi posojila z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (EGF) EIF. Jamstvo sklada je na voljo v okviru ukrepov za blaženje posledic epidemije Covid-19, njegove koristi pa se na končne prejemnike (gospodarske družbe, podjetnike, zadruge in javne zavode) prenašajo preko nižje obrestne mere. Upravičenci lahko posojila v višini vsaj 100.000 evrov namenijo tako za kritje obratnih sredstev kot za izvedbo naložb.

SID banka bo v okviru naslednje finančne perspektive še poglobila sodelovanje z EIF na programski osnovi v okviru programa InvestEU. Konkretno se že izvajajo aktivnosti za krepitev kapacitet na področju skladov tveganega kapitala in zagotavljanja sredstev za lastniško financiranje start-up podjetij preko teh skladov, kot tudi za lastniško financiranje podjetij v družinski lasti, ki se soočajo z izzivi prenos lastništva na naslednje generacije.

Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan je ob tem sporočil: »Trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva in Slovenije bo močno odvisen od tega ali bo Slovenija inovatorka, oziroma od vlaganj v znanost, raziskave, razvoj, inovacije, v človeški kapital. SID banka je na tem področju s svojimi programi dolžniškega financiranja raziskav, razvoja in inovacij ter tehnološko-razvojnih projektov gospodarstva aktivna že več let. V sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom in Hrvaško banko za obnovo in razvoj pa se bo, z nadgradnjo obstoječih programov lastniškega in kvazi lastniškega financiranja podjetij (100 mio EUR SEGIP 1 v Sloveniji in 80 mio EUR CROGIP na Hrvaškem), vzpostavila CEETT platforma, ki bo preko sklada tveganega kapitala za prenos tehnologij zagotavljala sredstva v višini najmanj 40 mio EUR za financiranje tistih raziskovalnih projektov, znanstvenih dosežkov in intelektualne lastnine univerz ter raziskovalnih institutov v Sloveniji in na Hrvaškem, za katere se bo ocenilo, da imajo potencial komercializacije na trgu in uporabe v gospodarstvu ter podpora ustanovitvi inovativnih spin-off podjetij. Na ta način se krepi povezovanje raziskovalnih institucij z gospodarstvom s ciljem, da se Slovenija ponovno uvrstiti med vodilne inovatorke, in da se tako povečuje konkurenčnost gospodarstva, ki ga bo SID banka tudi nadalje spodbujala z ostalimi programi financiranja in zavarovanja.«

Generalni direktor Evropskega investicijskega sklada Alain Godard je povedal: »Z vzpostavitvijo regionalne platforme za prenos tehnologij EIF, SID banka in HBOR pišejo finančno zgodovino v EU, Sloveniji in na Hrvaškem. Ustvarili smo prvo multinacionalno platformo za prenos tehnologij na območju Evropske unije. Platforma bo, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, prva dolgoročna rešitev za financiranje raziskovalnih projektov in zaščito intelektualne lastnine lokalnih univerz in raziskovalnih inštitucij ter za, nič manj pomembno, financiranje prenosa tehnologij. EIF je ponosen na svoj prispevek k nadaljnjemu napredku znanstvenega raziskovanja v obeh državah in bi se ob tem želel zahvaliti svojima partnerjema, SID banki in HBOR, za energijo in naporno delo ob vzpostavljanju te platforme.«

Po besedah predsednice uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj Tamare Perko: »Hrvaška ne zaostaja v razvoju patentov in novih rešitev, zaostaja pa pri njihovem prenosu v gospodarstvo. Tako na hrvaškem kot na slovenskem tržišču primanjkuje prav povezava do financiranja, zaradi česar številni dragoceni patenti in tehnološke rešitve nikoli ne dosežejo komercializacije. To je najbolj tvegana vrsta investicije in zato so vlaganja zasebniega kapitala v tovrstne projekte redka. Vloga nas, razvojnih bank, je zapolnitev te vrzeli ter povezovanje med znanostjo in podjetništvom. Na ta način bomo vzpodbudili ne le komercializacijo dosežkov naših znanstvenih inštitucij temveč zagotovili tudi rast gospodarstva, ki bo temeljila na aplikaciji novih in inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo.«

###

1 SID banka je z EIF leta 2017 ustanovila 100 mio EUR obsežen in zelo uspešen Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP), ki preko upravljavcev skladov zasebnega kapitala omogoča lastniško financiranje MSP in mid-cap podjetij v Sloveniji v fazi rasti.

PR SID Banka

27. 7. 2021

Avtor

Uredništvo