Kultura

NAPOVEDNIK / APPUNTAMENTO NATAŠA SEGULIN

 

NATAŠA SEGULIN: LUMEN

Fotografije

Galerija Loža, Koper

Odprtje: petek, 17. september 2021, ob 19. uri

Koprčanka Nataša Segulin se je s fotografijo začela ukvarjati relativno pozno, po upokojitvi. Pred tem je bila vseskozi v stiku z likovno umetnostjo kot novinarka in urednica televizijske kulturne redakcije. Kmalu je začela razstavljati in ne preseneča, da se je s svojim četrtim ciklom Lumen enako samozavestno in radovedno podala v še en specifičen način ustvarjanja, v »pisanje« fotografske knjige.

Avtoričina vizualna pripoved je in ni zgodba neke stavbe. Prej je pričevanje o pogledu, ki, kamorkoli se ozre, najprej bere likovno. Abeceda uravnoteženega, skladnega in minimalističnega, izčiščenost, ritmičnost oz. ponavljanje preprostih arhetipskih oblik, otipljivost tekstur in izraziti kontrasti med svetlobo in senco so stalnice njenega opusa. Prav tako kakor občutja miru, tišine in harmonije, ki jih polaga tudi v nekdanji servitski samostan, z upanjem na svetlo prihodnost.

Vsak avtorski cikel govori tudi o avtorju samem. Pravzaprav smo pri Nataši Segulin vedno v prostorih, ki so na nek način odmaknjeni, čeprav lahko obenem mrgolijo od vrveža (pristanišče v Kopru, kamnolomi, turistične destinacije s kulturno dediščino …). Povod za pripoved o lumnu je ljubezen do umetnosti in kulturne dediščine, osebna vpetost v fizični prostor, v mesto Koper in lastna doživljanja, povezana s stavbo, iz katerih izhaja tudi ime cikla. »Lumen kot luč, svetloba in sreča ter radost ob rojstvu mnogih Primorcev in Istranov, tukaj sem bila rojena jaz in vsi moji … luč tudi kot upanje na boljši jutri.« Njen pozitivni credo je prepoznaven kot del njenega fotografskega izraza, in čeprav jo v fotografiji zanimajo predvsem formalni vidiki, je s tem ciklom prvič želela premakniti tudi kamenček v kolektivni družbeni zavesti. Če se navežemo na Sartrovo oznako angažirane literature, ki pravi, da »književnost bralcem odkriva njihovo lastno situacijo, da bi nato odgovornost zanjo prevzeli nase«, potem je z angažiranim poetičnim spraševanjem o odnosu družbe do kulturne dediščine kot enim od konstitutivnih elementov narodne zavesti tokrat, s ciklom Lumen, v terminih definiranja likovnih smeri prestopila prag sodobne umetnosti. https://www.obalne-galerije.si/lumen-fotografija/

Renata Štebih, umetnostna zgodovinarka

(Iz fotografske knjige Nataša Segulin: Lumen, Ljubljana, Galerija Fotografija, 2019)

 

Natašo Segulin zastopa Galerija Fotografija.

 

NATAŠA SEGULIN: LUMEN

Fotografie

 

Galleria Loggia, Capodistria

Odprtje: venerdì, 17 settembre 2021, alle 19.00

 

Nataša Segulin ha iniziato a occuparsi di fotografia relativamente tardi, dopo il pensionamento. Prima si è interessata di arti visive come giornalista e redattrice culturale televisiva. A esporre ha iniziato molto presto e non sorprende che con il suo quarto ciclo, denominato Lumen, intraprenda in maniera altrettanto sicura e voglia di apprendere, un nuovo e specifico modo di esprimersi attraverso l’arte: la “scrittura” del libro fotografico.


La narrazione visiva dell’autrice è e non è la storia di un edificio. Piuttosto è testimonianza di uno sguardo che, ovunque si rivolga, prima di tutto legge visivamente. L’alfabeto dell’equilibrio, dell’armonia e del minimalismo, la purezza, la ritmicità ovvero la ripetizione di semplici forme archetipiche, la tangibilità delle superfici e i sorprendenti contrasti di luce e ombra sono le costanti della sua opera. Proprio come il senso di pace, tranquillità e armonia che attribuisce anche all’ex convento dei serviti la speranza di un futuro migliore.

 

Ogni ciclo d’autore parla anche dell’autore stesso. Nataša Segulin ci porta sempre in spazi che sono in qualche modo remoti, anche se allo stesso tempo possono essere molto affollati (il porto di Capodistria, le cave di pietra, le destinazioni turistiche con patrimonio culturale…). Il pretesto per il racconto sul lumen è l’amore per l’arte e il patrimonio culturale, il legame personale con lo spazio fisico, la città di Capodistria e le proprie esperienze con l’edificio, è da qui che deriva il nome dato al ciclo. »Lumen come luce, luce felicità e gioia per la nascita di molti abitanti del Litorale sloveno e istriani, qui sono nata, qui sono nata io e tutti i miei cari… ma anche luce come speranza per un domani migliore«. Il suo credo positivo è riconoscibile come parte della sua espressione fotografica e, sebbene nella fotografia sia principalmente interessata agli aspetti formali, con questo ciclo per la prima volta ha voluto dare una smossa alla coscienza sociale collettiva. Se ci riferiamo all’engagement sartriano secondo il quale »la letteratura rivela ai lettori la loro stessa situazione in modo che possano assumersene la responsabilità« allora, con la sua impegnata discussione poetica sull’atteggiamento della società nei confronti del patrimonio culturale come uno degli elementi costitutivi della coscienza nazionale, in termini di definizione delle direzioni artistiche nel ciclo Lumen Nataša Segulin ha varcato la soglia dell’arte contemporanea. https://www.obalne-galerije.si/it/lumen-fotografija/

 

Renata Štebih, storico dell’arte

(dal libro fotografico Nataša Segulin: Lumen, Lubiana, Galerija Fotografija, 2019)

Nataša Segulin è rappresentata dalla Galleria Fotografija.

PR: OGP

14. 9. 2021

Avtor

Administrator