Lokalno

Občina Izola pričakovala konstruktivni dialog s pogajalsko skupino

Izola, 1. oktober 2021 – Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Izola je župan Danilo Markočič razširil dnevni red z dodatnima točkama: predlogom dopolnitve načrta razvojnih programov za leto 2021 in postopkom uveljavitve OPN.

 

V povezavi z drugo točko je pojasnil: »Pogajalsko skupino Občine Izola sestavljajo predstavniki vseh svetniških skupin oz. strank. V razširjeni oz. ožji sestavi smo se večkrat pogovarjali s pobudnico referenduma in njenimi podporniki. Pretekli konec tedna so pristojne občinske službe in svetniki, ki so člani pogajalske skupine, pripravile izčrpno obrazložitev na vseh 33 zahtev, ki jih je podala Viktorija Carli s somišljeniki. Dan pred današnjo sejo sta se obe strani v ožji zasedbi znova sestali in se dogovorili, da bom prekinil današnjo sejo na točki, ki se tiče OPN, in da jo bomo nadaljevali po pridobitvi pravnih mnenj ter usmeritev Ministrstva za okolje in prostor, nakar bomo sprejeli končno odločitev o nadaljnjih korakih postopka uveljavitve OPN. Z začudenjem in obžalovanjem sem pol ure pred sejo prejel elektronsko pošto – „Spoštovani župan, gospod Danilo Markočič, Viktorija Carli vam skupaj z ostalimi podporniki civilne iniciative sporočam, da smo se po tehtnem razmisleku odločili, da zahtevamo, da občinski svet na današnji seji, 30. 9. 2021, sklep o sprejetju OPN z dne 8. 7. 2021 razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje v prvo ali v drugo branje. Če tega občinski svet danes ne naredi, so pogajanja zaključena in zahtevamo nadaljevanje s postopkom izvedbe referenduma z določitvijo datuma za začetek zbiranja overjenih podpisov. Prosimo za pisno potrditev odgovora, Viktorija Carli.‟ Spoštovane svetnice in svetniki, vabim vas, da podprete razširitev dnevnega reda in razumete, zakaj bomo sejo pri tisti točki prekinili. Nesprejetje OPN pomeni, da bomo primorani začeti postopek znova, po novi zakonodaji, to pa pomeni večletno zaustavitev razvoja Izole.« Župan je še dodal, da do sedaj pridobljena pravna mnenja ne omogočajo razveljavitve sklepa o že sprejetem OPN, kot ga zahtevajo pobudnica in podporniki referenduma, zato mora občina zadevo temeljito preučiti.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki seznanili s poročilom Policijske postaje Izola ter poročilo občinskega redarstva o izvajanju Občinskega programa varnosti (OPV) za leto 2020.

Nato je občinski svet obravnaval in sprejel predlog letnega programa športa v občini Izola za leto 2022, v prvi obravnavi sprejel predlog lokalnega programa kulture občine Izola 2021–2025 in v drugi obravnavi tudi predlog odloka o denarni socialni pomoči v občini Izola.

Lokalni program kulture bo v javni obravnavi mesec dni. V tem času bo zainteresirana javnost nanj lahko podala pripombe in predloge. Natančneje bo predstavljen tudi na posvetu v Art Kinu Odeon 13. oktobra.

Sledila je obravnava in seznanitev z letnim poročilom, programom dela ter finančnim načrtom javnega zavoda Zdravstveni dom Izola. V nadaljevanju je občinski svet podal še soglasje k zadolževanju JZ Zdravstveni dom Izola – obnovitvi revolving kredita.

Seja se je nadaljevala z drugo obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Izola. Svetniki so v prvi obravnavi s predlogom za skrajšani postopek razpravljali tudi o dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Izola.

V okviru razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola je občinski svet potrdil ukinitev javnega dobrega na nepremičnini z ID-znakom: parcela 2626 1716/22, ki v naravi predstavlja zemljišče ob stavbi Cankarjev drevored 24. Svetniki so potrdili tudi nakup nepremičnin z ID-znakom: parcela 2715 3233/10, parcela 2715 3233/33 in parcela 2715 3233/34. Na zemljiščih, ki so predmet nakupa, je skladno z OPPN Šared predvideno križanje cest v procesu opremljanja naselja s komunalno infrastrukturo. Skupna vrednost nepremičnin znaša 47.670 evrov.

Občinski svet je soglašal še s prodajo nepremičnin. Prodaja solastniškega deleža do ½ nepremičnin z ID-znakom: parcela 2628 4098, parcela 2628 4099, parcela 2628 4100, parcela 2628 4108/1 se nanaša na občinsko premoženje, pridobljeno v okviru omejitve dedovanja v letu 2018 in 2019 po pokojnih solastnikih, ki jim je občina doplačevala storitve institucionalnega varstva. V naravi gre za stanovanjsko hišo z naslovom Šared 5 s pripadajočim dvoriščem in zemljišči neposredno ob hiši (oljčnik, vinograd), v skupni vrednosti 63.312 evrov.

Prodaja se tudi nepremičnina z ID-znakom: del stavbe 2626-287-5. Gre za dvodelni kletni prostor v pritličju, na naslovih Gregorčičeva 34 in Cegnarjeva 1, v skupni izmeri 36,4 m2. Vrednost nepremičnine znaša 43.332 evrov.

Občinski svet obravnaval in potrdil še skupno listo kandidatov za Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras v programskem obdobju 2021–2027.

Nazadnje so svetniki soglašali s prekinitvijo seje pri sklepni točki dnevnega reda – postopku uveljavitve OPN.

PR: Občina izola

4. 10. 2021

Avtor

Administrator