Gospodarstvo

Izid publikacije Mesečna informacija o poslovanju bank

danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2022.

. . .
Spoštovani,
 
danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2022.
 
Iz vsebine: Bilančna vsota se je junija zmanjšala zaradi predčasnega delnega vračila sredstev, pridobljenih pri Evrosistemu (TLTRO-III), s čimer se je njena medletna rast močno upočasnila. Medletna rast obsega kreditov nebančnemu sektorju se je še nekoliko okrepila in je še naprej vidno presegala povprečje evrskega območja, po zaostajanju za njim v prvem letu pandemije. Medletna rast stanovanjskih posojil, ki je lani vidno pospešila, je junija narasla na 12 %, tako da se je obseg vseh bančnih posojil gospodinjstvom nadalje večal. Še naprej se je povečeval tudi obseg posojil nefinančnim družbam (NFD), ki pa so se kljub višji medletni rasti junija povečala manj kot v prvih petih mesecih leta. Obseg vlog gospodinjstev se je močno povečal tretji mesec zapored, tudi zaradi sezonskega vpliva, vendar ostaja medletna rast precej nižja od desetletnega vrha izpred enega leta. Kakovost portfelja se je poslabšala po obeh kazalnikih, malenkost po deležu NPE in nekoliko bolj po deležu skupine s povečanim kreditnim tveganjem. Dobiček pred obdavčitvijo se je v prvi polovici leta, kljub izboljšanju dohodkovnih gibanj, medletno znižal predvsem zaradi neto oblikovanja oslabitev in rezervacij.
 
Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.
 
PR: BANKA SLOVENIJE Evrosistem | Odnosi z javnostmi

. . .

Editor

Avtor pri si24.news