Kultura

Napovednik TELO KOT NAČIN GLEDANJA

napovednik

. . .
TELO KOT NAČIN GLEDANJA
Fotografska razstava

Galerija Loža Koper
Otvoritev: četrtek, 30. 6. 2022, ob 19.30
30. 6.─11. 9. 2022


Kustosinja: Hana Čeferin
Sokustosinja: Tatjana Sirk 
V sodelovanju z: Galerija Fotografija v Ljubljani

Umetniki: Uroš Abram, Vanja Bućan, Boris Gaberščik, Andrej Lamut, Tanja Lažetić, Tilyen Mucik, Janez Pukšič, Blaž Rojs

Razstava TELO KOT NAČIN GLEDANJA je zasnovana kot skupinska razstava sodobnih slovenskih fotografov in fotografinj, ki do motiva telesa pristopajo na izrazito samosvoje načine in prav skozi ta motiv kažejo svojevrstno sliko razvoja sodobne slovenske fotografije.
Razstava je bila v okrnjeni obliki zasnovana leta 2021, ko so bila nekatera dela predstavljena v okviru sodelovanja Galerije Fotografije na italijanskem festivalu Fotografia Zeropixel v Trstu. Festival, ki se osredotoča zgolj na analogno fotografijo, je za osrednjo temo izbral motiv telesa, na podlagi česar smo v Galeriji Fotografiji pripravili izbor del slovenskih avtorjev in avtoric. Izkazalo se je, da je motiv telesa lahko vstopna točka za razumevanje smernic v sodobni fotografiji in orisa eksperimentacij v mediju, saj zajema poskuse mlajših fotografov kot tudi bolj uveljavljenih.
Ko na motiv telesa pomislimo skozi prizmo umetnostne zgodovine, se nam v misli prikradejo neštete podobe. Od srednjeveških svetniških portretov, renesančnih figur golih grških boginj ali oglaševalskih kampanj dvajsetega stoletja - na telo smo v zgodovini projecirali neskončno pomenov. A vprašamo se lahko, kakšne pomene umetniška upodobitev telesa nosi danes. Je še vedno razumljena le v kontekstu ženske golote, kot je predpostavil John Berger v Načinih gledanja? Ali smo zaradi poplave podob telesa do njega postali indiferentni, kot zapiše Susan Sontag v O fotografiji? Se fotografija vrača k obravnavanju telesa zgolj zaradi njegove forme, podobno kot so fotografi Bauhausa za subjekte nekoč uporabljali naključne hišne pripomočke?
Razstava poskuša odgovoriti na ta vprašanja skozi predstavitev osmih sodobnih umetnikov in umetnic, ki v svoji fotografski praksi obravnavajo motiv telesa ter z njim izražajo sebi lasten način gledanja. Več na povezavi …

Ob 20.30 vljudno vabljeni v Libertas Koper na otvoritev skupinske razstave 35 LET GALERIJE INSULA, LIKOVNA USTVARJALNOST V SLOVENSKI ISTRI.
  ****


IL CORPO COME PUNTO DI VISTA
Mostra fotografica

Galleria Loggia Capodistria
Inaugurazione: giovedì, 30. 6. 2022, alle ore 19.30
30. 6.─11. 9. 2022


Curatrice:
Hana Čeferin

Co-curatrice: Tatjana Sirk 
In collaborazione con: Galleria Fotografija di Lubiana

Artisti:
Uroš Abram, Vanja Bućan, Boris Gaberščik, Andrej Lamut, Tanja Lažetić, Tilyen Mucik, Janez Pukšič, Blaž Rojs

La mostra
IL CORPO COME PUNTO DI VISTA è concepita come una mostra collettiva di fotografi sloveni contemporanei che affrontano il motivo del corpo in un modo decisamente singolare e proprio attraverso questo motivo rivelano un'immagine esclusiva dello sviluppo della fotografia slovena contemporanea.
La mostra è stata ideata in forma ridotta nel 2021, quando alcuni dei lavori sono stati presentati nell'ambito della partecipazione di Galleria Fotografija al festival italiano Fotografia Zeropixel di Trieste. Il festival, incentrato solo sulla fotografia analogica, ha scelto come tema centrale il motivo del corpo, in base al quale è stata preparata nella Galleria Fotografija una selezione di opere di autori sloveni. È stato così scoperto che è proprio il motivo del corpo quello che rappresenta il punto d’ingresso per comprendere le linee guida della fotografia contemporanea e delineare uno schema di sperimentazione, poiché racchiude le prove dei fotografi più giovani e di quelli più affermati.
Quando pensiamo al motivo del corpo attraverso il prisma della storia dell'arte, nella nostra mente si insinuano numerose immagini. Dai ritratti di santi medievali, alle figure rinascimentali di dee greche nude o alle campagne pubblicitarie del XX secolo, nelle immagini del corpo abbiamo proiettato nel corso della storia innumerevoli significati. Il quesito che ci possiamo porre in questo momento è quale significato abbia oggi la rappresentazione artistica del corpo. È ancora ridotta soltanto al contesto del nudo femminile, come suggerito da John Berger nella sua Questione di sguardi? Siamo diventati indifferenti al soggetto a causa del diluvio di immagini del corpo, come scrive Susan Sontag nel libro Sulla fotografia? Oppure la fotografia ha ridotto il corpo al mero oggetto di rappresentazione, proprio come i fotografi del Bauhaus usavano gli oggetti domestici casuali come soggetti?
La mostra cerca di rispondere a queste domande attraverso la presentazione di otto artisti contemporanei la cui pratica fotografica esplora il motivo del corpo che viene utilizzato per esprimere il punto di vista di ciascun artista.
Maggiori informazioni sul link ...


Alle 20.30 siete gentilmente invitati all'inaugurazione della mostra 35 ANNI DELLA GALLERIA INSULA, LA CREATIVITA' ARTISTICA DELL'ISTRIA SLOVENA presso Libertas Capodistria.

PR: OGP
. . .

Editor

Avtor pri si24.news