Finance

Banka Slovenije: Izid publikacije Mesečna informacija o poslovanju bank

v Banki Slovenije smo danes izdali publikacijo Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2022.

. . .
Spoštovani,
 
Iz vsebine: Banke so novembra 2021, podobno kot v predhodnih mesecih, krepile kreditiranje gospodinjstev predvsem s povečevanjem stanovanjskih posojil. Medletno krčenje potrošniških posojil se je ob tem nekoliko upočasnilo. Posojila nefinančnim družbam so ostala medletno višja, so se pa zmanjšala glede na oktober, ko so bila dana večja posojila nekaj podjetjem. Kakovost portfelja bank, merjena z deležem nedonosnih izpostavljenosti, ostaja nespremenjena, povečalo pa se je prerazporejanje v skupino s povečanim tveganjem (skupina 2), kar kaže na upadanje kakovosti v delih bančnih portfeljev. Po nekajmesečnem odlivu vlog gospodinjstev se je njihov obseg novembra povečal, vendar bistveno manj od povprečnih mesečnih povečanj v prvem polletju 2021. K razmeroma visokemu dobičku bank pred obdavčitvijo do konca novembra 2021 je poleg dohodkovnih kategorij, ki so se v zadnjih mesecih izboljšale, pomembno prispevalo neto sproščanje oslabitev in rezervacij. Kapitaliziranost bančnega sistema ostaja dobra, likvidnost pa visoka kljub novembrskemu znižanju količnika likvidnostnega kritja.
 
Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.
 
PR: BANKA SLOVENIJE Evrosistem | Odnosi z javnostmi 

. . .

Editor

Avtor pri si24.news