Splošno

MOL Slovenija objavlja javni razpis za partnersko upravljanje bencinskih servisov

MOL Slovenija d.o.o. je članica Skupine MOL, mednarodne, integrirane, naftne, plinske, petrokemične in maloprodajne družbe s sedežem v Budimpešti na Madžarskem.

. . .
S svojimi poslovnimi dejavnostmi in dinamično mednarodno ekipo, ki šteje več kot 24.000 ljudi, je aktivna v več kot 30 državah in beleži več kot 100 let izkušenj v industriji. Skupina MOL upravlja tri rafinerije in dva petrokemična obrata v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige, in sicer na Madžarskem, Slovaškem in na Hrvaškem in ima v lasti mrežo skoraj 2000 bencinskih servisov v 9 državah Osrednje in Vzhodne Evrope. Raziskovalne in proizvodne dejavnosti Skupine MOL so podprte z več kot 85-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov ter 30-letnimi izkušnjami pri vbrizgavanju CO2. Trenutno potekajo proizvodne aktivnosti v 9 državah in raziskovalne dejavnosti v 12 državah.

Skupina MOL je zavezana k transformaciji svojega tradicionalnega poslovanja na osnovi fosilnih goriv k nizko-ogljičnem, trajnostnem poslovnem modelu in si prizadeva, da bi postala ogljično nevtralna do leta 2050, medtem ko bo oblikovala nizko-ogljično krožno gospodarstvo v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope.
Kot članica Skupine MOL je družba MOL Slovenija d.o.o. na slovenskem trgu prisotna vse od leta 1996. Glavna dejavnost podjetja je prodaja naftnih derivatov na debelo in drobno prek maloprodajne mreže 53 bencinskih servisov MOL po Sloveniji. Če ste se pripravljeni pridružiti naši ekipi, lahko več informacij najdete tudi na naši spletni strani www.mol.si ali na LinkedIn strani podjetja.

Z namenom zagotavljanja najvišjih standardov poslovanja in vrhunske ravni storitev:

MOL SLOVENIJA OBJAVLJA JAVNI RAZPIS ZA PARTNERJA* BENCINSKEGA SERVISA
V upravljanje** mu/ji bo zaupan spodaj navedeni bencinski servis MOL:
 • KOZINA                                                                                                                               
*Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe.
**Partnerski sistem upravljanja bencinskih servisov MOL je sistem, ki temelji na Pogodbi o upravljanju bencinskega servisa družbe MOL Slovenija d.o.o. v sistemu partnerstva in v katerem je bencinski servis MOL s celotno podzemno in nadzemno infrastrukturo v lastništvu podjetja MOL Slovenija d.o.o., partner pa v svojem imenu in v interesu podjetja MOL Slovenija d.o.o. bencinski servis upravlja, in sicer v skladu z določili in pogoji, definiranimi v Pogodbi o upravljanju.

MOL Slovenija išče partnerja, ki:
 • stremi k odličnosti izvajanja storitev do kupcev,
 • je podjetniško usmerjen,
 • podaja pobude in izkazuje odgovornost pri upravljanju, razvoju in motivaciji zaposlenih z namenom doseganja poslovnih načrtov,
 • je ambiciozen in motiviran za doseganje izjemnih rezultatov,
 • je odprt za izzive in izvajanje novih nalog,
 • je inovativen in komunikativen,
 • ima finančne vire za vstop v projekt.
Od bodočega partnerja pričakujemo, da svoje strokovno znanje, izkušnje in sposobnosti, uporabi v interesu maksimalne učinkovitosti poslovanja in povečanja zadovoljstva naših kupcev na bencinskem servisu.

Pogoji za prijavo:
 • da ste oziroma se boste registrirali kot pravna oseba:
  • na javni razpis se lahko prijavi tudi kandidat kot fizična oseba, vendar je pogoj za sklenitev Pogodbe o upravljanju bencinskega servisa registracija podjetja – pravne osebe. Samo pravna oseba lahko vstopi v poslovni odnos z MOL Slovenija.
  • v skladu za navedenim, partner ne more biti v delovnem razmerju pri tretji pravni osebi za čas trajanje Pogodbe o upravljanju bencinskega servisa.
 • izkušnje pri vodenju in upravljanju maloprodajnih poslovnih enot,
 • izkušnje pri vodenju in upravljanju bencinskih servisov so zaželene.

Od partnerja pričakujemo:
 • upravljanje poslovnih dejavnosti na bencinskem servisu v imenu in za račun MOL Slovenija,
 • nenehno izboljševanje odnosov s strankami in odličnost izvajanja storitev za dosego vrhunskih rezultatov poslovanja,
 • doseganje zastavljenih prodajnih in ostalih načrtov,
 •  spoštovanje in dosledno sledenje pravilom in postopkom poslovanja MOL Slovenija.

Partnerju nudimo:
 • partnerstvo pri upravljanju sodobnega bencinskega servisa,
 • operativno znanje in strateško podporo pri poslovanju.
Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca vključno z izjavo o varovanju zaupnih podatkov, ki sta dosegljiva na naši spletni strani mol.si, bodo kandidati nadaljnjo razpisno dokumentacijo lahko prevzeli do vključno 30.11.2022 na sledeči način:
 • Po predhodni dostavi originala izpolnjenega in podpisanega obrazca IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV "Partnerski sistem upravljanja bencinskega servisa" ter izpolnjenega in podpisanega Prijavnega obrazca za upravljanje bencinskega servisa na naslov MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota (kot pravočasni štejejo vsi Prijavni obrazci z Izjavami o varovanju zaupnih podatkov, ki so poslani po pošti vključno z dnem 30.11.2022 – šteje veljavnost na podlagi poštnega žiga), prejmete nadaljnjo razpisno dokumentacijo po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga navedete kot vaš kontaktni elektronski naslov v Prijavnem obrazcu.
V kolikor izpolnjujete navedene pogoje in imate željo postati del ekipe družbe MOL Slovenija, nam nato vso nadaljnjo potrebno dokumentacijo, ki bo navedena v razpisni dokumentaciji, pošljite najkasneje do 7.12.2022 (veljavnost na podlagi poštnega žiga) s priporočeno poštno pošiljko na naslov MOL Slovenija d.o.o., Oddelek obratovanja maloprodaje, Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota, s pripisom »Za partnersko upravljanje bencinskih servisov«.
Nepopolne in nepravočasno prispele prijave bo podjetje MOL Slovenija d.o.o. smatralo kot neveljavne.
MOL Slovenija si pridržuje pravico izbire kandidatov brez pojasnila udeležencem v postopku izbire.
Podjetje MOL Slovenija d.o.o. bo tekom postopka ocenjevanja ponudb preverilo, ali obstaja navzkrižje interesov med ponudnikom in podjetjem MOL Slovenija d.o.o. Takšne ponudbe bo podjetje MOL Slovenija d.o.o. smatralo za neveljavne.
Podjetje MOL Slovenija d.o.o. lahko kadarkoli brez navedbe razlogov razpis prekliče.
Podjetje MOL Slovenija d.o.o. bo vse prispele ponudbe obravnavalo kot zaupne v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Vsi podatki o ponudnikih in o sami ponudbi se ne bodo v nobenem primeru posredovali tretjim osebam.

Priloge:

VIR: MOL
. . .

Editor

Avtor pri si24.news