Energetika

Objavljen javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu št. 18/2024 objavilo javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024).

. . .
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu št. 18/2024 objavilo javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024). Vlagatelji po tem javnem razpisu so občine, ki se prijavljajo samostojno ali kot vodilni partner v konzorciju občin oziroma v konzorciju, ki ga sestavljajo občina(-e) in eden ali več posrednih proračunskih uporabnikov. Razpisana sredstva v višini 20 milijonov evrov so na voljo za koriščenje v letih 2024, 2025 in 2026.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 10. 2. 2025.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.
Upravičeni stroški po javnem razpisu so:
  • nakup in vgradnja naprave za samooskrbo,
  • nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije,
  • pripadajoča električna inštalacija in oprema, vključno s transformatorsko postajo, če je  le-ta zahtevana s strani soglasodajalca za priklop naprave za samooskrbo,
  • priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so potrebni za izvedbo projekta,
  • strokovni nadzor v vrednosti 3% od upravičenih stroškov projekta,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentacije za izvedbo projekta.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.
Upravičeni stroški projekta bodo sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (koncesijsko partnerstvo) do 49%, vendar ne več kot 358 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), in v primeru izvedbe projekta po postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva (javnonaročniško partnerstvo) do 100%, vendar ne več kot 730 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), ter v obeh primerih ne več kot 5.000.000 EUR na vlogo.

Skupna okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov znaša 20.000.000 EUR za koriščenje v obdobju od 2024 do 2026.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 15. 4. 2024, za drugo odpiranje do 2. 9. 2024 in za tretje odpiranje do 10. 2. 2025.

Javni razpis, ki ga financira Evropska unija, se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za razvojno področje »Zelenega prehoda« v okviru komponente »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«.

Vir: MOPE
. . .

Editor

Avtor pri si24.news