Energetika

DRUŽBA ELES, D. O. O. OBJAVLJA RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO / ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Med izkušene sodelavce družbe vabimo nadobudne, motivirane in zavzete dijake ter študente, da se že v času šolanja seznanijo z najsodobnejšimi poslovnimi praksami.

. . .
Med izkušene sodelavce družbe vabimo nadobudne, motivirane in zavzete dijake ter študente, da se že v času šolanja seznanijo z najsodobnejšimi poslovnimi praksami.

Za šolsko / študijsko leto 2023/2024 razpisujemo:


- štiri (4) štipendije za dijake, ki so vpisani v drugi (2.) letnik programa srednje (poklicnega) tehniškega izobraževanja, smer elektrikar (stopnja 5.),


- štiri (4) štipendije za študente drugega (2.) letnika prve (1.) bolonjske stopnje elektrotehnike (stopnje 6/2.), 


- devet (9) štipendij za študente od vključno prvega (1.) letnika druge (2.) bolonjske stopnje elektrotehnike (stopnja 7.),


- tri (3) štipendije za študente drugega (2.) letnika prve (1.) bolonjske stopnje računalništva in informatike (stopnje 6/2.), 


- tri (3) štipendije za študente od vključno prvega (1.) letnika druge (2.) bolonjske stopnje računalništva in informatike (stopnja 7.).


Prosilci za štipendijo poleg izpolnjene vloge (glejte obrazec PDF, v priponki spodaj) posredujte tudi:


- kratek življenjepis, ki vključuje npr.: znanje tujih jezikov, digitalne sposobnosti, sodelovanje pri projektih, osebnostne lastnosti in veščine, navedbo o dosedanjem študentskem delu, ipd.,


- pismo o nameri,


- fotokopijo potrdila o vpisu v izobraževalni program, za katerega se razpisuje štipendija,


- fotokopijo zadnjega spričevala, skupaj z ocenami predhodnega šolskega leta oziroma potrdila o opravljenih izpitih iz zaključenega predhodnega študijskega leta,


- fotokopijo dokazila o zaključni nalogi in oceni iz prve (1.) bolonjske stopnje (samo v primeru prijave na razpis za prvi (1.) letnik druge (2.) bolonjske stopnje),


- fotokopijo dokazila o posebnem dosežku, v kolikor z njim razpolagate.


V primeru, da prosilec ob oddaji vloge še ne razpolaga z vsemi dokumenti in potrebnimi dokazili, jih bo lahko, po dogovoru s Službo za upravljanje in razvoj kadrov, dostavil naknadno.


Vlogo za mladoletne osebe (dijak) morajo vložiti starši oziroma zakoniti zastopniki.


Izpolnjeno vlogo, skupaj s prilogami, pošljite s priporočeno pošto na naslov: ELES, d.o.o., Služba za upravljanje in razvoj kadrov, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, (ne odpiraj - ŠTIPENDIJA), najkasneje do vključno 16. 10. 2023.


Pravočasno prejeto in popolno vlogo bo obravnavala Štipendijska komisija.


Merila za točkovanje vlog so:


- povprečna ocena iz vseh zaključenih ocen predmetov oziroma izpitov dijaka ali študenta, 


- posebni dosežki na državnih ali mednarodnih tekmovanjih, raziskave, (so)avtorstvo znanstvenih člankov, sodelovanje v projektih, prijava patentov, ipd.,


- osebni razgovor s prosilcem.


Povprečna ocena iz vseh predmetov je izračun iz vseh številčno izraženih zaključenih ocen predmetov oziroma izpitov in zaključne naloge, ki so določeni z izobraževalnim programom izobraževalnega zavoda, v kateri se šola dijak oziroma študira študent.


V primeru, da bo število popolnih vlog presegalo število razpisanih štipendij, se bo dodelilo le toliko štipendij, kot jih je bilo razpisanih. Pri dodelitvi štipendije se bo upošteval vrstni red točkovanja vlog (od največ do najmanj prejetih točk).


O končni odločitvi o dodelitvi oziroma ne dodelitvi štipendije bodo vsi prosilci obveščeni najkasneje v treh (3) mesecih po zaključku razpisa.


Družba ELES, d.o.o. bo z izbranim dijakom oziroma študentom sklenila pogodbo o štipendiranju.


Štipendistu nudimo:


- redno mesečno izplačilo kadrovske štipendije, tudi v času poletnih počitnic in absolventskega staža,


- osnovno štipendijo v prvem (1.) letu štipendiranja v višini od 211,00 EUR do 330,00 EUR/mesec,


- z vsakim napredovanjem v višji letnik za 15 % povečano štipendijo,


- poseben dodatek za doseženo nadpovprečno oceno,


- strokovno sodelovanje pri izdelavi projektnih nalog, diplomske ali magistrske naloge,


- opravljanje obvezne delovne prakse in možnost študentskega dela,


- udeležbo na internih usposabljanjih,


- zaposlitev po zaključku šolanja / študija.


Za dodatne informacije lahko pokličete v Službo za upravljanje in razvoj kadrov: 01 474 26 30 ali pišete na e-naslov: stipendije@eles.si.

. . .

Editor

Avtor pri si24.news