Energetika

Podaljšani roki za pripravo prilog in dodatkov, določenih v državnem Načrtu zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči

Vlada je na svoji 69. redni seji nosilcem priprave prilog in dodatkov ter nosilcem načrtovanja, določenim v državnem Načrtu zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, podaljšala rok za pripravo prilog in dodatkov iz državnega načrta ter rok za pripravo in uskladitev načrtov zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči na nižjih ravneh načrtovanja.

. . .
Datum objave:
14. september 2023

Avtor:
povzeto po sporočilu za javnost

Avtor fotografij:
gov.si
Vlada je na svoji 69. redni seji nosilcem priprave prilog in dodatkov ter nosilcem načrtovanja, določenim v državnem Načrtu zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, podaljšala rok za pripravo prilog in dodatkov iz državnega načrta ter rok za pripravo in uskladitev načrtov zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči na nižjih ravneh načrtovanja.

Vladna odločitev, da podaljšajo rok za pripravo prilog in dodatkov iz državnega Načrta zaščite in reševanja o jedrski in radiološki nesreči je posledica naravnih nesreč, s katerimi se letos spoprijemamo v Sloveniji, in v katerih pri izvajanju zaščite in reševanja ter odpravi posledic teh nesreč sodelujejo tako državni organi kot lokalne skupnosti.

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči določa koncept odziva ob takih nesrečah in ureja opravljanje nalog na državni ravni in temelji na oceni ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči v Republiki Sloveniji in oceni tveganja za jedrske in radiološke nesreče v Sloveniji. Razdeljen je na tri sklope, ki zajemajo jedrsko nesrečo v Nuklearni elektrarni Krško (1), jedrsko nesrečo v tujini z vplivi na Slovenijo (2) in radiološko nesrečo v Sloveniji

Vlada je na seji 18. maja 2023 s sklepom sprejela državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, ki je nadomestil državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0.

Skladno s sklepom morajo ministrstva in vladne službe, določeni v državnem načrtu, v treh mesecih po sprejetju sklepa pripraviti priloge in dodatke iz državnega načrta ter jih posredovati izvajalcem nalog in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Nosilci načrtovanja na regijski ravni in drugi nosilci načrtovanja na nižjih ravneh načrtovanja pa morajo pripraviti ter uskladiti načrte zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v šestih mesecih po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije.

Zaradi razmer so bili z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, določeni nosilci načrtovanja prednostno vključeni v dejavnosti za čim hitrejšo zagotovitev temeljnih pogojev za življenje na prizadetih območjih ter za vodenje in usmerjanje zaščite, reševanja in pomoči, vključno s prispelo mednarodno pomočjo. Tako niso mogli uresničevati zgoraj navedenih sklepov Vlade Republike Slovenije. V večini primerov so isti nosilci načrtovanja določeni tudi v Načrtu zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0.

Vlada je zato sprejela sklep, da ministrstva in vladne službe, določeni z državnim Načrtom zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, pripravijo priloge in dodatke iz državnega načrta ter jih posredujejo izvajalcem nalog in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje v petih mesecih (prej trije meseci) po sprejetju sklepa z dne 18. maja 2023.

Nosilci načrtovanja na regijski ravni in drugi nosilci načrtovanja na nižjih ravneh načrtovanja, določeni z državnim Načrtom zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, pa bodo pripravili ter uskladili načrte zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v osmih mesecih (prej šest mesecev) po sprejetju sklepa z dne 18. maja 2023. kp

VIR: Naš Stik
. . .

Editor

Avtor pri si24.news