Lokalno

S 26. seje občinskega sveta

Na podlagi sklepa občinskega sveta o podelitvi priznanj bo veliko plaketo Občine Radovljica prejela Eva Pogačar za aktivno članstvo v gorski reševalni službi, civilni zaščiti in Rdečem križu

. . .
S 26. seje občinskega sveta

Radovljica, 22. junij 2022 – Na podlagi sklepa občinskega sveta o podelitvi priznanj bo veliko plaketo Občine Radovljica prejela Eva Pogačar za aktivno članstvo v gorski reševalni službi, civilni zaščiti in Rdečem križu, plakete Občine Radovljica Božena Kolman Finžgar za uspešno vodenje Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in razvoj bralne pismenosti in bralne kulture, Jelena Horvat, za uspešno vodenje in razvoj Osnovne šole Antona Janše Radovljica in Iris Breganski za izjemne uspehe na olimpijadi gluhih in prispevek k prepoznavnosti invalidnosti v občini in širše, plakete Antona Tomaža Linharta pa Mitja Kapus za dosežke na področju raziskovanja zgodovine, izjemno monografijo o Kamni Gorici in ohranjanje kulturne dediščine, Tomaž Cilenšek za odlično poučevanje harmonike, razvoj glasbenih talentov in promocijo Avsenikove glasbe ter Gregor Avsenik za 40 let uspešnega glasbenega ustvarjanja. 
Svetniki so sprejeli Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Begunje center – osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15. Jugovzhodni rob območja predstavlja državna cesta Begunje – Tržič in občinska cesta Begunje – Radovljica. Na severovzhodnem delu območje meji na površine Psihiatrične bolnišnice Begunje oz. graščinskega kompleksa Katzeinstein. Severozahodni rob predstavlja vodotok Blatnica oziroma kmetijska zemljišča v nadaljevanju. Na jugu se območje zaključuje na travniških površinah severozahodno od tovarne Elan.
Glavna prostorska sprememba je prestavitev državne ceste Žirovnica – Tržič na novo, južneje potekajočo traso v Begunjah. S tem se razbremenjuje del osrednjega območja Begunj in med drugim omogoča oblikovanje novega osrednjega trga naselja pred gostilno »Pri Jožovcu«, avtobusno postajališče pa se prestavi južneje. V trikotniku med novo in sedanjo cesto za Poljče se omogoča novo večje javno parkirišče. Na današnjem »Avsenikovem travniku« pa je po pridobitvi arhitekturnih rešitev na javnem natečaju možno postaviti hotel. Za objekt krajevne skupnosti oz. gasilski dom se omogoča rekonstrukcija ali delna dopolnitev objekta.

Ob potrditvi odloka pa je bil na predlog svetnika Aljoše Škufca sprejet še dodaten sklep, s katerim občinski svet županu predlaga, da v naslednje spremembe Prostorskega reda občine Radovljica spet umesti pobudo za koridor za povezovalno cesto center Begunje (novo krožišče) - Poddobrava (osnovna šola).
Sprejet je bil tudi osnutek odloka, ki določa program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za Regijski reševalni center Radovljica, umeščenega za Gradnikovo cesto. S programom so opredeljeni komunalna oprema, izračun stroškov njene izgradnje ter podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

Občinski svet je podprl novo strategijo za mlade občine Radovljica za obdobje od leta 2022 do 2007 in se ob tem seznanil tudi z zaključnim poročilom o izvedenih ukrepih in doseženih ciljih, začrtanih v preteklem petletnem obdobju. V občini Radovljica, ki se ponaša s certifikatom Mladim prijazna občina, ima stalno prebivališče 2.611 mladih med 15 in 29 letom starosti in predstavljajo 13,5 odstotka prebivalstva občine.

Področja mladinskega sektorja, strateški cilji in ključni ukrepi se v novi strategiji bistveno ne spreminjajo. Med najpomembnejšimi ukrepi je zagotavljanje pogojev za nadaljnje nemoteno delovanje in razvoj mladinskega dnevnega centra KamRa, v okviru katerega se bodo lahko tudi v prihodnje izvajale številne aktivnosti, namenjene mladim. Mladinski center zagotavlja mladim različne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in njihovo neformalno izobraževanje ter tako prispeva k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih, uveljavlja njihovo mobilnost in mednarodno povezovanje, zagotavlja informiranost in ustvarja avtonomni mladinski prostor. V minulih letih je mladinski dnevni center v Radovljici vsebinsko zelo dobro zaživel, v naslednjem obdobju pa bo za njegovo nemoteno delovanje treba zagotoviti primernejše prostore, problem je pomanjkanje ustreznega kadra. Predvideno je tudi nadaljnje stabilno financiranje programov in projektov mladinskih organizacij in drugih nevladnih organizacij, ki delajo z mladimi, preko javnih razpisov, ostajajo tudi nekateri drugi ukrepi, kot so nagrade odličnjakom, štipendiranje in programi za mlade, ki jih izvaja Ljudska univerza Radovljica. Med ključnimi usmeritvami nove strategije pa je bistveno večji obseg izvajanja programov in aktivnosti tudi v drugih krajih občine.

S sklepom o spremembi načrta razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 je v letu 2023 predvidenih dodatnih 342 tisoč evrov za prvo od dveh faz izgradnje komunalne infrastrukture v Kamni Gorici. Pridobljena ponudba na javnem razpisu za izbor izvajalca namreč presega sredstva, planirana za to naložbo ob sprejemanju občinskega proračuna, po pričakovanjih pa bodo višji od predvidenih tudi izdatki za izvajanje investicijskega nadzora. 

Skupna vrednost naložbe, ki zajema izgradnjo komunalne infrastrukture v vzhodnem delu Kamne Gorice, tako znaša 1,7 milijona evrov. Občina je projekt prijavila tudi na dva razpisa ministrstva za okolje za sofinanciranje investicij. Za gradnjo vodovoda je v juniju prejela odločbo o sofinanciranju v višini 214 tisoč evrov, odločbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije pa še ni prejela.

Sprejeti sklep omogoča podpis gradbene pogodbe. Celotna investicija obsega izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja v dolžini 1.366 metrov in kanalizacijskega omrežja v dolžini 953 metrov, ki bo omogočal priklop 240 populacijskih enot. V letošnjem letu je načrtovana izgradnja primarnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, v letu 2023 pa bo zgrajeno še črpališče za fekalno kanalizacijo in sekundarno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Na trasah vseh vodov bodo urejene tudi ceste oz. javne površine, meteorna kanalizacija in cestna razsvetljava. Po letu 2023 je planirana še druga faza izgradnje komunalne infrastrukture za preostali del naselja.

Storitev pomoč družini na domu za občane občine Radovljica izvaja Dom dr. Janka Benedika Radovljica. Na njegov predlog je občinski svet soglašal z zvišanjem cene, ki se sicer v zadnjih dveh letih ni spreminjala. Od 1. julija 2022 bo skupna cena storitve pomoč na domu ob delavnikih višja za 13,19 odstotka, ob nedeljah za 8,58 odstotka, na dni državnih praznikov pa za 7,51 odstotka. Strošek uporabnika, ki plača 20 odstotkov cene, bo tako 4,23 evra na uro na delavnik, 5,92 evra na uro ob nedeljah in 6,34 evra na uro na dni državnih praznikov. 

Razlogi za zvišanje cene so v višjih stroških dela zaposlenih in materialnih stroških za neposredno oskrbo. Socialnih oskrbovalk, ki nudijo pomoč uporabnikom, pretežno starejšim pa tudi invalidom in kronično bolnim, je 14. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v lanskem letu 68 na mesec.
Občine so dolžne financirati najmanj 50 odstotkov cene storitve pomoč na domu, pri čemer Občina Radovljica financira 80 odstotkov storitve. Lani je za opravljenih 14.240 ur pomoči na domu namenila 220 tisoč evrov.

S soglasjem občinskega sveta bo v naslednjem šolskem letu v osmih enotah vrtca skupaj delovalo 43 oddelkov, v katere bo lahko vključenih največ 752 otrok, kar je dva oddelka in 31 otrok manj kot ob koncu tega šolskega leta. V enoti Lesce pa bo naknadno možno odpreti oddelek za otroke, ki bodo med letom dopolnili minimalni starostni pogoj za vstop v vrtec.

Občinski svet je izdal tudi soglasja k sistemizacijam dodatnih delovnih mest v vseh štirih osnovnih šolah in glasbeni šoli.

Tudi naslednji proračun Občine Radovljica bo deloma pripravljen kot participativni proračun, poimenovan Projekt za moj kraj. Občinski svet je sprejel sklep o začetku izvedbe postopka participativnega proračuna za leti 2023 in 2024, s katerim sta določeni višina sredstev in območja za izvedbo. Za projekte participativnega proračuna, ki jih bodo predlagali in izglasovali občani, bo vsako leto na voljo 200 tisoč evrov, občina pa bo tudi tokrat razdeljena na pet območij - vsakemu območju bo letno dodeljenih 40 tisoč evrov:
  • območje 1: KS Radovljica,
  • območje 2: KS Lesce,
  • območje 3: KS Kamna Gorica, KS Kropa, KS Lancovo, KS Srednja Dobrava,
  • območje 4: KS Podnart, KS Ljubno, KS Brezje,
  • območje 5: KS Begunje, KS Mošnje, KS Otok.
Za projekte participativnega proračuna je bilo sicer za vsako leto predlaganih 150 tisoč evrov, vendar so svetniki soglasno podprli višji znesek, ki so ga z amandmajem predlagali svetniki Gorazd Fajfar, Maruša Šolar Čuden in Branko Fajfar.

Poročilo o izvajanju projektov participativnega proračuna 2021 – 2022
Občinska uprava je pripravila tudi poročilo o izvajanju projektov participativnega proračuna 2021 – 2022. Pri nekaterih projektih, pri katerih je bila ocenjena vrednost presežena, so občina in krajevne skupnosti zagotovile dodatna sredstva in vire ali pa je bil njihov obseg prilagojen, prav tako je bilo treba prilagoditi projekte, za katere ni bilo možno pridobiti različnih soglasij, in jih uskladiti s predlagatelji. 
Lani so bile izdelane gnezdilnice za ptice in netopirnice in nameščene ob potoku Blatnica, kjer so bile tudi odstranjene invazivne rastline, kar bo ponovljeno še junija letos. Prenovljeno je otroško igrišče v Krpinu

Na prometno obremenjenem križišču Dežmanove ulice in Hraške ceste pri osnovni šoli v Lescah je nameščen utripajoč znak za prehod za pešce, ki ga uporabljajo otroci na poti v šolo in krajani. 

V sklopu športnega parka na Črnivcu je urejen fitnes v naravi z vadbeno napravo, za katero sta teren pripravila Krajevna skupnost in Športno društvo Brezje. 
V naseljih Poljšica, Ovsiše, Prezrenje, Zaloše in Rovte je bilo nameščenih pet avtomatskih eksternih defibrilatorjev. Lokacije so izbrali krajani in pridobili soglasje lastnikov stavb, za montažo naprav pa je poskrbela KS Podnart.

S projektom Telovadba v gozdu je na Obli Gorici v Radovljici urejena nova trim steza, ki obsega šest telovadnih točk, opremljenih tudi s tablami z opisi vaj in QR kodami za dostop do predstavitev, kako se vaje pravilno izvajajo. Za ureditev telovadnih postaj na Obli Gorici je bilo predhodno pridobljeno naravovarstveno soglasje, na Volčjem hribu pa predlagana ureditev zaradi naravovarstvene zaščite ni možna.
Obnovljena je vodna učna pot Grabnarca, na kateri so bili zamenjani vsi dotrajani elementi, predvsem mostovi in ograje; letos bo obnovljena še naravoslovna učna pot Pusti grad.

Za ekološko tržnico v Radovljici, ki je organizirana v okviru Radol'ške tržnice vsako prvo soboto v mesecu, je bila kupljena oprema, projekt pa v tem letu zajema še brezplačna predavanja in delavnice na ekološki kmetiji v Vrbnjah; termini in prijavnice so objavljeni na občinskih spletnih straneh.
Pasji park Radovljica - ograjen prostor pri OŠ A. T. Linharta Radovljica ob atletskem parku – bo urejen do konca junija. 
Delno je izvedena zunanja ureditev športnega parka v Vrbnjah - obnovljeno je otroško igrišče, urbana oprema in zasaditev dreves pa sledita v letošnjem letu, ko bo končan tudi večnamenski objekt. 

Za športni objekt v Lescah je pridobljeno gradbeno dovoljenje, ker vrednost projekta presega razpoložljiva proračunska sredstva, pa ga je občina vključila v projekt Medgeneracijski živ žav, s katerim skupaj s še nekaterimi gorenjskimi občinami kandidira za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi (CLLD). 
Na območju krajevne skupnosti Lesce je bil izglasovan tudi projekt turistična točka na železniški postaji Lesce, za katero pa je načrtovana obnova, zato izvedba tega projekta v letu 2022 ni mogoča. Nadomestil projekt obnove otroškega igrišča, ki je bil po številu glasov naslednji po vrstnem redu, kar je potrdila tudi strokovna komisija za participativni proračun.

V letošnjem letu je v Lescah predvidena še izvedba vaške tržnice, izmenjevalnice, bolšjega sejma na dveh dogodkih in počitniških delavnic. V Kropi bo urejena trim steza, v Podnartu nadstrešek na informacijski točki, v delu Poljč javna razsvetljava, na območju krajevnih skupnosti Begunje, Mošnje in Otok pa organizirana univerza za drugo življenjsko obdobje

Za projekt izdelave dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije večnamenskega objekta v Begunjah je bila v sodelovanju s krajevno skupnostjo in PGD izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev, po uveljavitvi danes sprejetega OPPN Begunje Center, ki je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev nove večnamenske dvorane, bo občina naročila investicijsko in projektno dokumentacijo za izvedbo projekta.

V tem letu bo obnovljenih ali na novo urejenih še več izglasovanih poti, za katere je bil lani izdelan katalog opreme in urejanja tematskih poti v občini, pridobiti pa je bilo treba tudi projektno dokumentacijo, soglasja in izvajalce. Med njimi so Petrova pot ob potoku Lipnica, gozdna učna pot Kamna Gorica, pot do izvira zdravilne vode v Cizlju, arheološka pot Mošnje in informacijske table v gozdovih in naravnih območjih v okviru projekta zaščitimo in ohranimo naravo za domačine, turiste in živali. Namesto Podgorske pešpoti, za katero ni bilo možno pridobiti soglasij lastnikov zemljišč, pa je projekt prilagojen v ureditev in prezentacijo gradu Klanec, za kar je občina že odkupila dve parceli, na katerih se nahajajo ostanki gradu. 

PR: Občina Radovljica
. . .

Editor

Avtor pri si24.news