Kmetijstvo

Odločitve s 108. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 108. seji obravnavala in sprejela 3 točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

. . .
Vlada je na 108. seji obravnavala in sprejela 3 točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pogodba o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije z družbo Slovenski državni gozdovi

Na podlagi sedmega odstavka 27. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije sta Vlada in družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., sklenili Dodatek št. 4 k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije.

Dodatek št. 4 k Pogodbi prinaša naslednje spremembe in dopolnitve:

  • Ureja obseg letnega načrta upravljanja državnih gozdov, ki ga družba posreduje ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
  • Način poročanja podatkov o sečnji in spravilu lesa se prilagodi, tako da se podatki letnega načrta prikažejo na nivoju celotne družbe, namesto na ravni posameznih gozdnogospodarskih enot.
  • Iz besedila Pogodbe se črta določilo o upoštevanju določil zakona, ki ureja javno naročanje, saj je ta obveznost že jasno določena v nadrejenem predpisu.
  • V skladu s priporočili Računskega sodišča se bo pri poročanju o sečnji in spravilu lesa uporabljal neto m³ namesto bruto m³.
Vlada je pooblastila ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Matejo Čalušić, za podpis Dodatka št. 4 k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije.


Uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Predlog Uredbe se spreminja z namenom uvedbe določenih poenostavitev, manjših dopolnitev ter odprave nejasnosti, ki so bile ugotovljene ob pripravi področnih predpisov, ki urejajo izvedbo intervencij ali podintervencij, za katere velja Uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.
. . .

Editor

Avtor pri si24.news